Els despatxos d’advocats i advocades també han de fer un registre d’horari? Doncs sí. Finalment, el ministeri de Treball va rebutjar aprovar, almenys a curt termini, el règim excepcional al registre horari que reclamaven els despatxos d’advocats i advocades. No és prevista una instrucció especial per a aquest sector i, per tant, s’ha d’aplicar la mesura.

Control horari

La normativa del registre de la jornada laboral va entrar en vigor el 12 de maig passat i estableix que el registre de la jornada per al control horari passa a tenir caràcter obligatori tant per als treballadors i treballadores com per als assalariats i assalariades de qualsevol autònom, pime o gran empresa, exceptuant el personal d'alta direcció previst a l'article 2.1.a) de l’ Estatut dels Treballadors, socis treballadors/es de cooperatives, treballadors/es autònoms, etc.

Per tant, l’obligatorietat de registrar diàriament la jornada dels treballadors i treballadores afecta totes les empreses, sigui quin sigui el seu volum o organització del treball. El registre de la jornada no és una opció per a l’empresari, sinó que es tracta d’un deure inclòs a la llei.

Obligacions que s’estableixen

  1. Garantir, per a les empreses, el registre horari de la jornada, que ha d’incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball del personal, sense perjudici de la flexibilitat horària que es pugui establir.
  2. Organitzar i documentar el registre de jornada, mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, si no, mitjançant decisió de l'empresari amb la consulta prèvia amb els representants dels treballadors (si existeixen), de manera que s’acordi un sistema de fitxatges o amb un registre manual que documenti l'hora d'entrada i de sortida.
  3. Conservar els registres durant 4 anys i tenir-los a disposició de la plantilla, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.