El nombre d'assalariats al sector TIC ha crescut el 48% entre el 2013 i el 2018, coincidint amb el període de recuperació de l'economia després de la crisi, mentre que en la darrera dècada ho ha fet el 34,1%, segons una de les conclusions de l'Anàlisi territorial d'afiliacions i empreses al sector TIC, situació i recorregut del 2008 al 2018, elaborat per la Cambra de Barcelona i la Diputació de Barcelona en el marc de l'Informe Territorial 2019.

En termes d'ocupació, el sector tecnològic ha concentrat el 3,8% dels assalariats totals el 2018, un creixement considerable respecte del 3% que representava fa 10 anys. Concretament, concentra 94.400 afiliacions a la demarcació de Barcelona durant el 2018, el 6,7% més, mentre que les més de 5.000 empreses representen un augment del 4,1% respecte de l'any anterior. Per a la Cambra, aquestes dades demostren que el sector ha estat «resilient» durant els anys de crisi.

Segons el tipus d'afiliació, es van registrar 81.492 assalariats (86,3% del total) i 12.908 autònoms (13,7%). Pel que fa la dimensió empresarial del sector, les empreses tenen una mitjana de 16 assalariats, xifra superior als 11 llocs de treball de mitjana que s'obtenen si s'analitza el total d'empreses al conjunt de l'economia. Tot i aquesta mitjana, només les tres primeres empreses concentren més d'un terç del total de treballadors del sector.

El pes del sector TIC s'ha incrementat vuit dècimes entre 2008 i 2018, del 3% al 3,8%, un comportament que també s'ha produït entre els assalariats TIC dels sector serveis (del 3,7% al 4,5%). En canvi, les activitats TIC al sector industrial ha experimentat un descens pronunciat durant la crisi; amb un pes dels assalariats de l'1,9% el 2008, va caure fins a l'1,2% el 2014 i en la fase de recuperació fins al 2018 s'ha situat en l'1,3%.

L'informe destaca que moltes empreses han vist durant la recuperació econòmica una activitat amb potencial per créixer tant a curt com a llarg termini després que en cinc anys, entre el 2013 i el 2018, s'hagi passat de 3.893 empreses dedicades al sector a les 5.052 el 2018.

Així mateix, la Cambra fa ressaltar els beneficis del sector TIC perquè es creen llocs de treball altament qualificats i remunerats per sobre de la mitjana, atrau empreses d'altres sectors per subministrar serveis especialitats, capta talent i augmenta la productivitat de l'economia.