Al juny d'enguany hi havia registrades a la Seguretat Social 556.048 afiliacions per compte propi, xifra que representa el 15,9% del total de l'afiliació a Catalunya (3.501.558), segons l'Observatori del Treball i Model Productiu del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Per col·lectius, la major part corresponen a autònoms persones físiques (el 60%, 331.130 afiliacions), seguits pels socis de societat (16%, 91.382) i pels membres d'òrgans d'administració de societats (15%, 83.838). Els familiars col·laboradors agrupen el 6% del treball per compte propi (33.532 afiliacions).

Caiguda del 0,3% en un any

Respecte al març del 2019, ha crescut el 0,7% l'afiliació per compte propi (4.110 afiliacions més). Ho fan amb més força els familiars col·laboradors (+2,7%) i el treball autònom també registra un increment destacat (+1,1%, 3.492 més).

Interanualment, l'afiliació per compte propi ha patit un lleuger descens del 0,3% (1.455 afiliacions menys), afectada per la forta caiguda dels socis de societats (-7,9%, 7.831 menys).

En relació amb el conjunt d'Espanya, el treball per compte propi a Catalunya té un pes inferior (15,9% davant del 17%). Respecte a uns anys abans, els autònoms persones físiques s'han incrementat més a Catalunya que a Espanya (+0,7% i +0,4%, respectivament).

Per demarcacions, tot i que Barcelona centralitza el 72% del treball autònom de Catalunya, és el territori amb un menor pes d'aquest col·lectiu en el conjunt de l'afiliació (9,1%). La demarcació amb major proporció d'autònoms persones físiques sobre el total de l'afiliació és Lleida (11,2%), seguida de Girona (10,8%) i Tarragona (10,2%).

Respecte a un any abans, l'afiliació d'autònoms persones físiques augmenta a Barcelona (+1%, 2.363 més) i a Girona (+0,8%, 283 més). Per contra, a Tarragona (-1%) i Lleida (-0,4%) es registren descensos.

Els perfils

Les persones que treballen com a autònoms persones físiques són majoritàriament homes (65%), nacionals (85%), dedicats al sector serveis (78%), sense persones assalariades a càrrec (80%), que només cotitzen en el règim per compte propi (93%), amb una antiguitat de 5 o més anys en el negoci (54%) i que cotizen per la base mínima (86%).

Quant a l'edat, el grup més nombrós correspon al de persones d'entre 40 i 54 anys (46%) i, a continuació, el de 55 i més anys (27%) i el de 25 a 39 anys (25%).

Intertrimestralment, creix més el treball autònom persones físiques entre les dones que entre els homes (+1,5% davant del +0,8%). Per edat, ascendeix en tots els trams i ho fa més destacadament en el grup de 55 i més anys (+1,4%), seguit dels menors de 25 (+1,1%). Quant a la nacionalitat, sobresurt el fort impuls dels autònoms estrangers (+4,2%), per sobre dels nacionals (+0,5%).