El Govern va acordar ahir fixar en 26.952 milions d'euros el sostre de despesa no financera i no finalista de la Generalitat per al 2020. Aquesta quantitat marca el límit d'assignació de recursos pressupostaris per a l'exercici, d'acord amb l'escenari d'ingressos, el compliment de la normativa d'estabilitat pressupostària i els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010). Pel que fa a l'escenari d'ingressos, el gruix dels recursos pressupostaris de la Generalitat prové de les bestretes del sistema de finançament. Amb relació als darrers pressupostos aprovats (2017), el sostre de despesa del 2020 suposa un increment de 2.510 milions.

El ministeri d'Hisenda encara no ha comunicat ni l'import de la bestreta del 2020 ni l'import de la liquidació de l'exercici 2018, que s'efectua dos anys després, un cop s'obté la recaptació definitiva. És per això que el departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha fet una estimació dels ingressos basant-se en la informació disponible actualment.

El sostre de despesa aprovat ahir és consistent amb el compliment de la regla de despesa, que limita al 2,9% el creixement de la despesa computable de la Generalitat el 2020. En el cas de l'objectiu de dèficit, s'ha agafat com a referència l'objectiu vigent del 0%, aprovat el mes de juliol del 2017.

Aquesta quantitat està subjecta a modificacions derivades de posteriors canvis en els ingressos tributaris, de canvis en els recursos del sistema de finançament, de variacions en la normativa d'estabilitat pressupostària o de qualsevol altra variació rellevant dels ingressos.