L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa la sisena edició de la convocatòria per a la concessió de microcrèdits que té per objectiu facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d'empreses a Manresa. L'Ajuntament destinarà un total de 30.000 euros a l'atorgament d'aquests micròcredits.

Els ajuts s'adrecen a les persones que tinguin intenció d'iniciar un nou projecte empresarial, que agafin el traspàs d'un negoci a Manresa o que ja tinguin iniciada l'activitat des de l'1 de gener del 2019. La convocatòria també s'adreça a les empreses ja constituïdes que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d'un negoci a Manresa sempre i quan l'obertura d'aquest nou establiment s'hagi realitzat enguany i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros.

Segons les bases de la convocatòria, es podran concedir ajuts per a l'adquisició d'actius materials i immaterials (ja sigui la compra de mobiliari com d'equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs o patents, entre d'altres, excloses l'adquisició de terrenys o construccions), així com també despeses imputables necessàries per al desenvolupament del projecte presentat (com són la compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers o col·laboracions externes). Els microcrèdits s'hauran de destinar a despeses o inversions realitzades a partir de l'1 de gener del 2019 i el període d'execució es perllongarà fins a un termini de 3 mesos a comptar des de l'endemà del cobrament de l'ajut. Els microcrèdits d'aquesta línia poden arribar fins al 75% del pressupost de la inversió inicial i/o despesa necessària, i amb un límit màxim de 5.000 euros.

Per tenir accés als microcrèdits no caldrà cap aval, i la garantia és la viabilitat del projecte empresarial. El tipus d'interès de l'ajut serà zero i el termini màxim de devolució serà de quatre anys amb una amortització trimestral de quotes lineals.

Els projectes que poden accedir als microcrèdits que preveuen aquestes bases seran aquells realitzats o a realitzar durant el període comprès entre l'1 de gener del 2019 i els tres mesos posteriors a comptar a partir de l'endemà de la data de cobrament del microcrèdit. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre del 2019.

La documentació es pot presentar telemàticament a la web de l'Ajuntament de Manresa o bé presencialment a l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) de la plaça Major. La documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud es pot trobar a la web del Centre de Desenvolupament Empresarial de l'Ajuntament de Manresa (CEDEM).

El programa de microcrèdits es va inaugurar el 2013, amb una dotació inicial de 125.000 euros.