15 de setembre de 2019
15.09.2019

COMENÇA LA FORMACIÓ

14.09.2019 | 23:55

Ha començat el curs escolar i és bo repescar algunes dades fetes públiques fa poc per la patronal PIMEC.

Sota el títol «Formació i ocupació a Catalunya i comparativa amb alguns països europeus», l'informe dona una perspectiva de la qualificació professional: l'oferta i la demanda. El nivell de formació que demana el mercat de treball català es distribueix en un 23% en alta qualificació, un 37% en mitjana i un 40% en baixa. En canvi, l'oferta laboral no quadra amb la demanda: hi ha un dèficit d'oferta d'FP i batxillerat 14 punts percentuals per sota del que demanarien les empreses per a qualificació mitjana.

Comparant amb vuit economies avançades de dimensió semblant a la catalana, aquesta presenta un menor pes del nivell alt (23% a Catalunya i 30% als països petits europeus) i dels tècnics intermedis (10% a Catalunya i 17% als països de dimensió similar europeus), majoritàriament lligats a la formació professional; mentre que les ocupacions de nivell baix i les mitjanes menys tècniques tenen una importància major.

En formació de la població activa, Catalunya és un dels països amb una proporció més alta de persones amb nivell baix (un 43% a Catalunya davant un 18% als països petits europeus). En nivell formatiu mitjà (on hi ha l'FP) és el país que enregistra el percentatge més baix (20% a Catalunya davant un 44% als països europeus de dimensió semblant).

La preponderància d'oferta i demanda de nivell baix, els desajustos en les competències necessàries i els dèficits en qualificació i ocupacions de nivell mitjà, obliguen tots els agents implicats a reflexionar per tal de corregir les deficiències dels sistemes formatiu i de qualificació catalans amb l'objectiu de millorar el sistema productiu del país.

En aquest context, PIMEC va presentar les seves propostes per a l'impuls de la formació professional i el desplegament del sistema de formació i qualificació professionals:

1. Situar el món de l'empresa, i l'empresa mateixa, en l'origen i destí natural de qualsevol acció de formació professional. 2. Situar les necessitats de les persones en el centre del sistema. 3. Facilitar l'encaix entre oferta i demanda a través de l'orientació professional. 4. Una Agència de l'FP amb autonomia de gestió respecte a l'organització de l'administració 5. Les polítiques de formació i qualificació són polítiques d'ocupació 6. La xarxa de centres de formació professional ha de ser plural i flexible i adaptar-se a les diferents necessitats dels sectors productius i les persones. 7. La formació professional ha de rebre més inversió. 8. Cal un instrument prospector (observatori) del sistema per corregir-ne desviacions.

Doncs bé, una part d'aquestes demandes han quedat plasmades en la creació recent de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, que ha aprovat les bases per al model català de l'FP Dual, l'Estratègia Catalana de Formació i la Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030), i les 9 prioritats per a l'impuls del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2021), el juliol passat

Les bases per al nou model de l'FP Dual han estat consensuades entre els agents socials més representatius i l'Administració. Aquestes bases seran el fonament de la futura regulació de la formació dual que els departaments competents en matèria de formació professional hauran d'adaptar les seves normatives a les bases i publicar-les al 2020. Entre les quals:

-El reconeixement del paper formatiu de les empreses, que participaran, juntament amb els centres de formació, en el disseny del pla d'activitats formatives que l'alumne desenvoluparà en l'entorn de l'empresa, en l'execució i en l'avaluació de la formació dual, aportant professionals experts, equipaments, instal·lacions i altres recursos. -L'organització de l'FP Dual podrà introduir elements de flexibilitat per adaptar-se tant a les necessitats de les persones aprenents com a les necessitats reals de les empreses. -S'incorpora la figura de la Tutoria Mancomunada, com a estructura de suport que coordinarà la relació entre els centres formatius i un grup d'empreses pime d'un mateix sector d'activitat, donant suport a les funcions de tutoria que implica la participació en la dual, incidint així en la consolidació d'un model d'FP dual per a Catalunya. -Es preveu la compensació mínima que haurà de percebre la persona aprenent, que s'establirà mitjançant un percentatge d'aplicació progressiu sobre el Salari Mínim Interprofessional o el salari de conveni. -També posa l'accent en la necessitat urgent de desplegar un sistema d'orientació a les persones i un servei estable d'oferta de processos d'acreditació de les competències professionals.

Finalment es vol d'establir un pacte per la formació professional, mitjançant la celebració a la capital catalana del I Congrés de Formació Professional de Catalunya el proper 21 de novembre, que pretén comptar amb la implicació de tots els actors del sistema, amb l'objectiu que sigui un punt de reflexió conjunt per alinear els objectius estratègics i les prioritats del sistema de formació professional amb l'estratègia de competitivitat del país.

Com a persona implicada des de fa anys en el tema, només puc afegir: ja era hora!

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook