En cobertes

Els degoters o goteres són el problema més estès, unit a l'envelliment de la coberta i sobretot la falta de manteniment. Això afavoreix el creixement de plantes, que obstrueixen desguassos, i l'acumulació de brutícia, que impedeix l'evacuació de l'aigua. El resultat és que ràpidament apareixen taques als sostres i les parets, i es malmeten els acabats. Amb el temps, les humitats afecten l'estructura en afavorir l'oxidació d'elements metàl·lics o la putrefacció de la fusta.

Per evitar-ho, cal revisar la coberta cada any, netejar-la, reparar les peces de paviment trencades i renovar les juntes de dilatació resseques.

En finestres i tancaments

La filtració d'aigua per la fusteria és un altre problema habitual. El deteriorament del segellat de les finestres per efecte de la radiació solar i la pluja és inevitable. Amb el temps, els sistemes de segellat es ressequen, l'aigua de pluja es filtra a l'interior i apareixen taques al voltant de la finestra. Es deteriora el guix, la pintura i la mateixa fusteria, especialment si es tracta de fusta o ferro.

Per evitar-ho han de renovar-se els segellats, netejar les canaletes del marc i renovar-se els segellats netejar les canaletespintar els perfils de la finestra

En instal·lacions

Les fugues d'aigua en instal·lacions provoquen importants danys en els acabats i l'estructura de l'edifici. La xarxa de sanejament és la que més percentatge de desperfectes té a causa del mal ús, que provoca embussos i fugues. En instal·lacions d'aigua i calefacció, les fugues més freqüents es produeixen a causa de la corrosió i fallada en les unions. Apareixen taques a les parets que indiquen el punt on s'ha produït la fuga. La prevenció continua sent el millor sistema per evitar-les.

És necessari tenir registres als cels rasos o falsos sostres per inspeccionar els tubs d'aigua i els desguassos de banys i cuines, i al terra, per inspeccionar les xarxes de sanejament.

Humitats per condensació en parets o sostres

L'aparició d'humitats de condensació sovint sembla un fenomen estrany. La causa de l'aparició de les humitats és un aïllament tèrmic insuficient i una ventilació deficitària que no permeten renovar l'aire carregat d'humitat. El resultat és la condensació del vapor d'aigua de l'aire en parets i sostres i l'aparició de taques.

Aquest problema pot resoldre's amb una correcta ventilació

En molts edificis antics apareixen taques d'humitat en parets i paviments de planta baixa. Es tracta d'humitats per capil·laritat. Provenen de la humitat continguda al sòl i ascendeixen per la paret, la deterioren i provoquen el despreniment de la pintura i els arrebossats.

La construcció actual resol aquest problema en construir les plantes baixes separades del terreny per una cambra d'aire aïllant denominada cambra sanitària. En els edificis antics la solució és més complexa i requereix la utilització de tècniques especials sota la supervisió d'un tècnic.

  • Un degoter persistent pot provocar importants danys en l'estructura si no es repara a temps.
  • Per evitar infiltracions d'aigua per les finestres han de renovar-se els segellats cada tres anys.
  • Les humitats de condensació obeeixen a problemes d'aïllament tèrmic i mals hàbits de ventilació i requereixen la intervenció d'un tècnic.
  • Les humitats de capil·laritat, procedents del sòl, afecten paviments i parets de planta baixa. La solució requereix tècniques especials i la intervenció d'un tècnic.

Què hem de fer si observem humitats als nostres edificis?

En qualsevol d'aquests casos, haurem de fer-ho constar al nostre tècnic, que ens proporcionarà la solució més adequada.