El salari mitjà català va créixer el 2,5% el 2018 i va arribar als 1.768 euros bruts mensuals, davant l'increment de l'1,2% que va registrar el salari mitjà a Espanya, situat en 1.658 euros, el 6,6% inferior al percebut en Catalunya.

Ho posa de manifest el VII Monitor Adecco sobre Salaris a Catalunya, que necessita que Catalu-nya ocupa el quart lloc entre les comunitats autònomes on es cobren millors salaris, darrere del País Basc (1.963 euros al mes), Madrid (1.961 euros) i Navarra (1.812 euros al mes).

Tenint en compte la variació dels preus al consum, els catalans han millorat la seva capacitat de compra el 0,6% el 2018, atès que el salari va créixer per sobre dels preus, mentre que en el conjunt d'Espanya hi va haver una pèrdua de poder adquisitiu del 0,6%.

No obstant això, des del 2010 fins ara, és la segona vegada que el salari català aconsegueix millorar el seu poder de compra.

En l'últim lustre, per exemple, el salari mitjà català ha acumulat una pèrdua en la seva capacitat de compra del 2,5%, més marcada que la caiguda de l'1,1% soferta en el conjunt d'Espanya.

Això suposa que entre el 2013 i el 2018 el poder adquisitiu dels catalans s'ha reduït uns 46 euros al mes de mitjana, davant dels 18 euros de minva en el conjunt d'Espanya. Adecco Group Institute, el centre d'estudis i divulgació del Grup Adecco, ha elaborat aquest estudi a partir de dades de l'enquesta trimestral de cost laboral. L'estudi inclou pagaments de regularitat mensual abans de computar deduccions i retencions, però no pagaments no regulars, com les pagues extra.

Deu vegades més

D'altra banda, l'estudi d'Adecco també revela que el 10% dels treballadors espanyols que perceben els salaris més alts del país cobra, de mitjana, deu vegades més que els que ingressen les remuneracions més baixes. El 10% dels treballadors espanyols guanya uns 4.618 euros al mes, mentre que el 10% dels que menys gua-nyen tenen un sou del voltant dels 464 euros mensuals.

A les grans empreses, la remuneració mitjana anual ronda els 1.995 euros, mentre que en les petites és de 1.391 euros, de manera que els empleats de les multinacionals guanyen 7.248 euros més a l'any, el 43% més, que els de les dels petites empreses. No obstant això, la caiguda del poder de compra entre els treballadors de les multinacionals ha estat més acusada entre el 2013 i el 2018. En concret, els treballadors de les grans empreses han perdut el 3,1% de capacitat de compra, mentre que en les mitjanes es va produir un descens del 0,2% i en les petites el deteriorament va ser del 0,1%.