La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha detectat infraccions en matèria de registre de jornada en una de cada cinc empreses que ha estat investigant des del mes de maig, quan va entrar en vigor l'obligació de registrar diàriament la jornada laboral dels treballadors, i fins al mes d'octubre. Són dades facilitades ahir pel ministeri de Treball.

En concret, l'organisme va iniciar 2.010 expedients sobre registre de jornada en aquests sis mesos, i de moment ha finalitzat la recerca en 505 empreses. Hi ha detectat 107 infraccions, que equival al 21,2% del total de les empreses a les quals va inspeccionar, al mateix temps que ha realitzat 189 requeriments d'esmena. Les multes proposades per les infraccions observades assoleixen els 113.181 euros.

L'obligació de registrar diàriament la jornada laboral va entrar en vigor el 12 de maig passat. Aquest registre horari s'aplica a tots els treballadors, al marge de la seva categoria o grup professional, i en tots els sectors d'activitat i empreses (inclòs el teletreball i altres fórmules d'horari flexible i treballadors mòbils), amb l'única excepció de determinades relacions laborals de caràcter especial, com pot ser el personal d'alta direcció.

Treball posarà en marxa el proper 2020 una campanya específica sobre el control de registre de jornada.