Més de la meitat dels catalans nascuts entre el 1957 i el 1977 no creuen que els seus ingressos els permetin obtenir una bona pensió quan es jubilin, segons es desprèn de la 7a Enquesta sobre l'Estalvi de la Població Espanyola elaborada pel BBVA. Segons aquest informe, 8 de cada 10 persones entrevistades consideren que té sentit estalviar per a la jubilació.

La setena enquesta de l'Institut BBVA de Pensions té com a novetat que tots els enquestats van néixer entre el 1957 i el 1977.

Els baby boomers van reconèixer majoritàriament que la vida que han tingut fins ara ha estat millor que la dels seus pares: així ho pensa el 71%, mentre que només el 9% creu que ha estat pitjor. No obstant això, la majoria va declarar que li resulta difícil arribar a final de mes, i el 36% que hi arriba just.

Jubilar-se abans dels 65

La majoria dels enquestats (68%) van mostrar-se molt o bastant d'acord que cada persona pugui triar lliurement fins quan treballa, fins i tot a costa de perdre una part de la pensió si es jubila abans. Ara bé, posats a triar, a la major part dels entrevistats actius (63%) els agradaria jubilar-se abans dels 65 anys, i només al 7%, més enllà d'aquesta edat. L'edat mitjana desitjada per a la jubilació se situa al voltant dels 62 anys, en línia amb la mitjana nacional.

No obstant això, la mitjana d'edat a la qual els entrevistats actius creuen que podran jubilar-se és als 66 anys. Aquestes preferències no van acompanyades d'una gran confiança en la capacitat del sistema de la Seguretat Social de proveir pensions suficients. De fet, a la pregunta «Creu que cobrarà la pensió des que es jubili fins al final dels seus dies?», un terç dels entrevistats contesten negativament.

Dubtes sobre la pensió

El 61% dels futurs baby boomers pensionistes de Catalunya creuen que la seva pensió serà el seu únic ingrés quan es jubilin (davant del 64% de la mitjana nacional). Tot i això, només un de cada quatre té una idea aproximada de quant cobrarà de pensió quan es jubili (25%). D'ells, el 40% s'ha informat a través de consultes a la Seguretat Social i el 38% ha utilitzat càlculs propis.

Pel que fa a la quantitat de la pensió, una àmplia majoria del 77% dels enquestats afirma que el total de la pensió que cobraran al llarg de la seva vida de jubilat serà inferior a tot el que han cotitzat durant la seva etapa laboral.

Aquesta preocupació pot tenir a veure amb el fet que la seva confiança és moderada en el fet que el sistema de la Seguretat Social sigui capaç de pagar pensions adequades fins al final dels seus dies, però també pot obeir al desconeixement sobre la relació actual entre cotitzacions realitzades i pensions percebudes.

L'habitatge com a actiu

Vuit de cada deu baby boomers (77%) tenen habitatge en propietat: d'ells, el 78% només té un habitatge, el 15%, dos habitatges, i el 7% més de dos. De tots els propietaris d'habitatge, el 58% està pagant en aquest moment una hipoteca.

El 63% de tots els entrevistats amb habitatge en propietat declaren la seva disposició d'usar-lo com a font de finançament si algun dia els fessin falta més diners per viure. Les fórmules triades són variables: vendre l'habitatge i anar-se'n a viure a una altra banda és el més esmentat, encara que una part important també optaria per hipotecar-se com a garantia d'una renda vitalícia.