Observant les dades segons el gènere, es manté el 32% de dones titulars d'explotacions agràries respecte del 68% d'homes. Pel que fa a l'edat, si analitzem totes les explotacions, s'obté un percentatge alt de gent gran, però si es focalitza en els titulars d'explotacions professionalitzades, les edats són similars a les de qualsevol altre sector productiu, segons la consellera d'Agricultura.

Pel que fa al nombre d'incorporacions de joves al camp, es manté estable des de l'any 2015. Destaca el fet que el 90% dels joves que opten per l'agricultura com a àmbit professional es mantenen en el sector després de superar els cinc anys corresponents a les noves incorporacions de joves al camp.

També en relació amb els joves, que, segons el departament, són els qui tenen menys de 41 anys, només representen el 16% dels titulars i gestionen el 10% de la superfície. Si s'analitza en l'àmbit de l'explotació agrària prioritària (pagesos professionals), els joves representen el 23% dels titulars amb una gestió del 25% de la superfície.