El departament d'Agricultura va concedir el 2018 al sector agrari gairebé 396 milions d'euros, a través de les mesures de la Política Agrària Comuna (PAC) a Catalunya, uns 5 milions més que l'any anterior. Un total de 265,9 milions corresponen a ajuts directes de la PAC; 7,4 milions a l'ajut als plans de reestructuració i reconversió de la vinya, i uns altres 122,7 milions s'han pagat en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020, l'execució del qual arriba al 44,28%.

Segons les estimacions d'Agricultura, tot i que el valor de la producció final agrària va augmentar el 2018 en 13 milions d'euros respecte a l'any anterior, el valor de la renda agrària va ser prop de l'1% inferior per l'encariment sobretot dels pinsos i del preu de l'energia. Malgrat aquest lleuger descens, la renda agrària registra un increment del 14% en el període 2012-2018.

Dels 395 milions d'euros en ajuts pagats per la conselleria el 2018 dins de la PAC, 273,3 milions corresponen a ajuts directes, és a dir, ajuts de l'anomenat primer pilar, destinats a donar suport a la renda dels agricultors i a garantir la viabilitat econòmica de les explotacions agràries. La resta de l'import, 122,7 milions corresponen als ajuts del segon pilar i van adreçats a la millora de la sostenibilitat, la competitivitat de les explotacions agràries i la dinamització de l'economia rural, segons les dades que ha presentat aquest dijous Agricultura.

Política estructural

En relació amb el segon pilar, corresponent al PDR de Catalunya 2014-2020, suposa un dels principals instruments de què disposa la Generalitat per promoure una política estructural adreçada al món rural, amb una atenció especial a la competitivitat i sostenibilitat dels sectors agrari i forestal. El pressupost total d'aquest programa és de 810 milions d'euros i l'execució actual se situa en el 44,28%, amb la qual cosa se situa per sobre de la mitjana espanyola i europea, segons ha destacat el director de Desenvolupament Rural, Oriol Anson.

En el marc del PDR, i en línia amb els objectius del departament de vetllar per la gestió dels boscos de Catalunya, durant la campanya 2018 es van concedir ajuts a la gestió forestal per un import de 8,4 milions d'euros. D'altra banda, amb l'objectiu de garantir la continuïtat de les explotacions i el relleu generacional del sector, l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors, des de la convocatòria del 2015 fins a la del 2018, ha afavorit la instal·lació de 1.782 joves, amb una despesa pública total de 50,5 milions d'euros.

La Renda Agrària, que és el valor generat per l'activitat agrària de l'any 2018, segons la darrera estimació del departament d'Agricultura, va ser de 1.868 milions d'euros, cosa que representa un augment del 14% respecte de la de l'any 2012, que va ser de 1.635 milions (a preus corrents). Ara bé, si es comparen els valors de la renda agrària 2018 amb l'any anterior, tot i que la producció final agrària va ser de 4.681 milions d'euros (13 milions més que el 2017), la renda va disminuir lleugerament (menys de l'1%) a causa de l'encariment dels inputs de producció, concretament dels pinsos i del preu de l'energia, segons ha assenyalat Oriol Anson.

La radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019 mostra que el 43% de la superfície agrícola útil del país està gestionada per agricultors que tenen l'activitat agrària com a primera ocupació i el 57% restant la gestiona un perfil d'agricultor que complementa aquesta font d'ingressos amb d'altres.

Dos models d'agricultor

Aquest fet constata que actualment a Catalunya coexisteixen dos perfils d'agricultor, els qui gestionen un model d'explotació de reduïda dimensió, cosa que permet el manteniment de població a les zones rurals i la vertebració del territori, i, al mateix temps, un altre model d'agricultor, titular d'explotacions de major dimensió que tendeix a la professionalització.

Així ho indica la informació obtinguda de la Declaració Única (DUN), una eina amb què l'agricultor informa sobre la seva explotació, la superfície, els mitjans de producció, els sistemes de gestió i altres dades, que aquest dijous ha presentat la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, amb el director general de Desenvolupament Rural.

Les dades extretes assenyalen que a Catalunya es conrea el 25% de la seva superfície total i que es declaren 48.891 explotacions agrícoles. Aquestes xifres apunten al manteniment de la superfície de conreu en els darrers cinc anys, enfront d'una reducció anual del 4% dels titulars. «Això vol dir que augmenta la superfície per explotació, i se situa en una superfície mitjana similar a la mitjana europea», segons va destacar Jordà.

Pel que fa a la tinença, el règim d'arrendament creix significativament en les explotacions més professionalitzades, i també els titulars que són persones jurídiques. Es detecta una tendència de traspàs de terres cap a explotacions més professionalitzades. Respecte del sistema d'explotació, la tendència és l'augment de la superfície de reg, sobretot per sistemes de reg més moderns i sostenibles.