El producte interior brut de Catalunya ha registrat un augment del 2% al tercer trimestre del 2019, una dècima inferior a la taxa del trimestre anterior, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). El creixement del PIB es fomenta en l'augment de la demanda interna, un 2%, vuit dècimes per sobre del trimestre anterior; gràcies a la recuperació de la formació bruta de capital (3,9%). D'altra banda, les exportacions totals a l'estranger van créixer un 3,2% i es desacceleren respecte al trimestre anterior. L'evolució de l'economia catalana al tercer trimestre va ser la mateixa que al conjunt de l'Estat i sis dècimes per sobre de la de la UE-28, que va ser de l'1,4%.

Pel que fa a la demanda, la interna va créixer un 2%, mentre que el trimestre anterior ho va fer un 1,2%. Segons les dades de l'Idescat s'observa una tendència força diferenciada dels seus components, de tal manera que el consum de les llars va créixer un 1,1%, una dècima més que el trimestre anterior, però dins d'una tendència general de moderació del segon trimestre del 2018. De la seva banda, el consum de les administracions públiques va créixer un 2,6% en el tercer trimestre, cinc dècimes superior la trimestre anterior.

Per últim, la formació bruta de capital és el component que més creix amb un 3,9%. Aquest comportament s'explica per l'evolució favorable dels béns d'equipament (6,4%), ja que la inversió en construcció (0,8%) manté tendència a la baixa al llarg dels darrers trimestres.

Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l'estranger van reduir el creixement 2,1 punts percentuals respecte al trimestre anterior amb un 3,2% d'increment total. Tot i això, mantenen una activitat "força elevada" respecte als valors registrats des del segon trimestre de l'any passat. Per components, les exportacions de béns i serveis van créixer un 2,8% i el consum dels estrangers al territori va pujar un 5,6%.

D'altra banda, les importacions van augmentar un 1,7%, sis dècimes menys que el trimestre anterior. Pel que fa a les importacions de béns i serveis es van desaccelerar fins a l'1,4% de creixement, però el creixement del consum dels residents a l'estranger va obtenir una taxa interanual del 6,6%.

Per sectors, els serveis i la construcció registren creixement positius, mentre que l'agricultura i la indústria redueixen l'activitat. En el cas dels serveis, es registra un creixement del 3%, una dècima superior al del trimestre anterior, impulsat especialment per les activitats immobiliàries, professionals i altres (3,6%) i l'administració pública, educació, sanitat i serveis socials (3,2%). L'evolució més moderada es registra en les activitats comercials, de transport i hostaleria (2,1%). D'altra banda, la construcció creix un 3,5%, però nou dècimes menys que el trimestre anterior.

En el cas de la indústria no hi ha creixement sinó una baixada del 0,6%, com el trimestre anterior. Tot i això, hi ha branques on hi ha dinamisme com el subministrament d'aigua (12,8%), l'energia elèctrica (8,4%) i la fabricació de material de transport (6,2%). En canvi, a la indústria extractiva s'ha registrat un decreixement del 8,7% i a les arts gràfiques del 8%. Finalment, el sector agrari manté un creixement negatiu, amb una taxa de -2,8%, cinc dècimes inferior al trimestre anterior.