L'economia espanyola continua creixent a un ritme superior a la mitjana europea, però les perspectives per al 2020 són «extremadament incertes». El brot del coronavirus juga un paper molt important, però l'Estat espanyol presenta una sèrie de deficiències estructurals que poden fer minvar aquest creixement si no s'actua. Aquesta és la principal conclusió que s'extreu de la Declaració Final del Fons Monetari Internacional (FMI), un document on es descriuen les conclusions preliminars del personal tècnic de l'organisme.

Segons aquest comitè d'experts, «reduir l'elevat deute públic i abordar el dèficit persistent del sistema de pensions» és «crucial» per incrementar la «resiliència econòmica».

Segons l'FMI, les polítiques estructurals destinades a impulsar la productivitat haurien de ser més intensives, per «fomentar així el potencial de l'economia i millorant la dinàmica del deute públic».

De fet, l'organisme encapçalat per Kristalina Georgieva lamenta que, malgrat el fort creixement econòmic de l'Estat espanyol durant els últims cinc anys, «els seus progressos per reduir la reducció del deute públic han estat molt limitats». En aquest sentit, l'organisme monetari creu que la política fiscal s'hauria de centrar en «mobilitzar ingressos addicionals i potenciar l'eficiència de les inversions».

Una de les recomanacions de l'FMI passa per incrementar els impostos. «La ràtio entre impostos i PIB a Espanya és relativament baixa en comparació amb els seus homòlegs regionals, fet que indica que existeix marge potencial de millores estructurals», apunta l'organisme.

Pel que fa a les pensions, l'organització opina que els efectes redistributius dels programes d'assistència social a Espanya «són relativament dèbils». «Poques mesures donen suport a aquells que més ho necessiten i la protecció es decanta cap als pensionistes», afegeix. Per a l'FMI, la despesa social hauria de ser «més eficaç», quelcom que s'aconsegueix «reduint obstacles administratius, millorant la coordinació de les prestacions entre tots els nivells de l'Administració pública i millorant l'eficiència general del sistema».

Reactivar el mercat laboral

Malgrat que el creixement econòmic ha ajudat a mitigar part de les desigualtats i el risc de pobresa, l'FMI assenyala que l'Estat es troba en pitjor situació respecte a altres països de la Unió Europea. En aquest sentit, les recomanacions van encaminades a aturar «l'abús de contractes temporals».

A mitjà termini, l'FMI diu que Espanya necessita «una transformació estructural que redueixin els incentius de les empreses a recórrer a la contractació temporal» i, alhora, «la creació d'un fons de capitalització per a acomiadaments sufragat per les companyies». «Això reduiria la dualitat del mercat laboral i no suposaria un increment en els costos generals d'acomiadament».

Una altra de les recomanacions emeses per l'FMI consisteix a flexibilitzar els salaris i les condicions de treball tenint en compte les necessitats específiques de cada empresa. Davant l'amenaça del coronavirus i de futurs imprevistos de caràcter temporal, l'organisme proposa l'aplicació de «règims de reducció del temps de treball» que permetran a les empreses reduir l'horari laboral, mantenint els llocs de treball.

A més, recorda que les polítiques laborals i educatives s'haurien de centrar a millorar l'ocupació dels joves, les persones poc qualificades i els aturats de llarga durada.

Per altra banda, el Fons Monetari Internacional demana que els programes de formació professional i permanent «assegurin una oportuna adquisició de noves competències».

Polítiques d'igualtat i habitatge

«Tot i que hi ha hagut un progrés significatiu durant les últimes dècades, la desigualtat de gènere persisteix en diferents àmbits», diu l'FMI. De fet, l'organisme recorda que aquesta desigualtat suposa enormes greuges en termes d'ocupació i salari. Així, «les polítiques per impulsar la igualtat de gènere en el mercat de treball haurien de centrar-se a potenciar el suport a la família i a la cura dels infants».

Quant al lloguer, l'organització destaca que s'han produït increments substancials en el preu, un fet que ha contribuït a la «desigualtat intergeneracional». És per això que l'FMI demana a l'Estat que apliqui polítiques centrades a reduir la rigidesa de l'oferta, millorar l'accés al lloguer als col·lectius amb més necessitats i incrementar el parc d'habitatge social destinat al lloguer en diversos punts del país.

Missatge d'alerta als bancs

El Fons Monetari Internacional celebra que els bancs de l'Estat hagin venut les seves carteres formades per actius deteriorats, però creu que el rendiment mitjà del capital continua sent baix a causa dels tipus d'interès. L'acumulació del risc macrofinancer «encara es pot gestionar», però l'ens alerta que sempre poden aparèixer «nous riscos».

En aquest sentit, els bancs han de continuar elevant la seva ràtio de capital CET1 -com més elevada sigui, més garanties de solvència- com a mesura preventiva en cas que els riscos a curt termini es disparin. «Encara s'han de fer esforços per abordar la baixa rendibilitat bancària, reduir els actius dubtosos u gestionar amb rigor la concessió de crèdits», conclou l'informe.