La pandèmia de covid-19 ha obligat el govern espanyol a modificar la normativa laboral per fer-la més flexible. La Moncloa ha accedit a les peticions de patronals i sindicats davant la limitació de la mobilitat i la caiguda de l'activitat productiva i ha agilitzat els tràmits dels ERTO, ha eliminat el mínim de cotització prèvia per cobrar l'atur i ha exonerat les empreses de les quotes de la Seguretat Social. A Catalunya, 24.000 treballadors estan afectats per un Expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO), amb causes relacionades amb aquesta crisi.

Quina és la diferència entre un ERTO i un ERO?

Els ERTO permeten a les empreses reduir la jornada o suspendre durant un temps la relació laboral amb els seus treballadors. En canvi els ERO impliquen la finalització del contracte laboral i per tant, l'acomiadament del treballador. En cas d'acomiadament col·lectiu, l'ocupador està obligat a pagar una indemnització. No és així quan es produeix un ERTO perquè el lloc de feina no es perd.

Segons l'Estatut dels Treballadors, les empreses han de demostrar causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o de força major per a dur a terme qualsevol dels dos procediments col·lectius.

Què és un ERTO per força major?

Un ERTO per força major és un procediment més ràpid que l'ordinari. L'empresa només hi pot recórrer quan hi hagi un motiu imprevist que impedeixi totalment el funcionament de l'empresa.

En casos de força major, l'autoritat laboral ha de donar permís i comprovar que existeix aquest motiu. A Catalunya, l'administració té cinc dies per a fer aquesta comprovació. Si al·lega aquest supòsit, la direcció no ha de negociar amb la representació dels treballadors. Els expedients causats per la crisi del covid-19 es consideraran de força major.

Tinc dret a cobrar un sou mentre duri l'ERTO?

El treballador passa a cobrar la prestació per atur que li toqui, és a dir, té dret a rebre el 70% de la base reguladora mentre duri el període d'aturada de feina. Si la situació s'allarga més de sis mesos, la percepció baixa al 50%.

No hi ha un límit a la baixa encara que la quantitat final sigui inferior al salari mínim interprofessional, de 950 euros mensual. Una persona que cobri 1.108 euros mensuals amb prorrata de pagues inclosa cobrarà un subsidi de 775,60 euros. De la mateixa manera, un treballador a jornada parcial i 600 euros de sou, tindrà una prestació de 420 euros.

Les persones afectades per ERTO continuen vinculades a la companyia però no cobren la nòmina a final de mes, ni generen pagues extres ni vacances. La companyia pot optar a pagar la diferència entre la mensualitat i la prestació d'atur de manera voluntària

Quines conseqüències té per l'atur futur haver-se acollit a un ERTO?

Normalment, els treballadors que s'acullen a un ERTO 'gasten' prestacions de desocupació com qualsevol altre aturat.

Però els afectats per un ERTO causat per la crisi del covid-19 no computaran com a atur el temps que deixin de treballar. D'aquesta manera, el comptador de l'atur seguirà com estava un cop tornin a la feina.

Tots els treballadors afectats per un ERTO tenen dret a prestació?

Ara mateix, per percebre prestació contributiva s'ha d'haver treballat i cotitzat almenys 360 dies, dins dels sis anys anteriors i no haver utilitzat les cotitzacions d'aquest període per a una prestació anterior.

Els afectats per un ERTO relacionat amb el covid-19 no necessiten un període mínim de temps cotitzat per a rebre la prestació d'atur, l'anomenat com període de carència.

Qui paga les meves cotitzacions a la Seguretat Social mentre dura l'ERTO?

La prestació que es percep després de la pèrdua involuntària -definitiva o temporal- de la feina inclou la cotització a la Seguretat Social de la part que paga el treballador. En canvi, l'empresa ha de continuar assumint la quota patronal, que és de vora del 30% del salari inicial.

L'Estat exonerà les empreses de les quotes de la Seguretat Social en cas d'ERTO causat per la crisi del covid-19 per alleugerir les càrregues financeres.

Què passa amb els treballadors infectats o obligats a confinar-se?

Els treballadors d'empreses que continuïn obertes i que estiguin infectats per covid-19 o que estiguin aïllats de forma preventiva tenen les mateixes condicions que el personal que ha patit un accident laboral. En aquests casos la prestació equival al 75% de la base reguladora, a càrrec de l'administració. Fins ara les persones afectades pel coronavirus estaven en un règim d'incapacitat temporal per contingències comunes.

Si sóc un autònom com puc tenir una prestació per cessament d'activitat?

Els autònoms han de demostrar la caiguda dels seus ingressos i haver cotitzat durant 12 mesos continuats per a accedir als fons de prestació, que és d'un 70% de la base reguladora.

La Moncloa ha aprovat flexibilitzar l'accés a la prestació per cessament d'activitat dels autònoms perquè sigui compatible amb l'exoneració del pagament del pagament de quotes a la Seguretat Social així com acollir-se a un ERTO.