El producte interior brut de Catalunya va arribar als 250.597.000 d'euros el 2019, cosa que representa un creixement de l'economia catalana de l'1,9% i suposa un alentiment de l'activitat respecte als últims 4 anys, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalu-nya (Idescat). A més, aquest creixement implica una dècima menys de l'estimació feta per l'economia espanyola, el 2%, i quatre dècimes per sobre de la mitjana de la UE-28, l'1,5%.

La reducció del creixement es va fer més intensa en el quart trimestre de l'any, en què l'economia catalana va tancar amb un increment interanual de l'1,3%.

Els serveis van sostenir el creixement econòmic del 2019 des de l'òptica de l'oferta, amb una alça del 2,7%, mentre que la indústria va mostrar la seva primera taxa de variació negativa (-0,3%) des de l'any 2013, a causa del progressiu deteriorament de l'entorn econòmic internacional que ha frenat l'activitat industrial a Catalunya.