El deute d'empreses i llars es va reduir 4,5 punts en termes interanuals en el quart trimestre de 2019, segons els Comptes Financers de l'Economia Espanyola, publicats pel Banc d'Espanya. La xifra es va situar en els 1.615 milers de milions d'euros, un 129,7% del PIB. El deute consolidat de les societats no financeres va representar un 72,8% del PIB, mentre que el de les llars i organitzacions sense fi de lucre va ser d'un 56,9%. El 2019, la riquesa financera de les llars va augmentar un 6,7% en termes interanuals, fins al 193,6% del PIB. Els actius financers van assolir un import de 2.410 milers de milions d'euros, com a resultat d'una adquisició neta d'actius financers de 43.000 milions d'euros i unes revaloracions de 109.000 milions.

El gruix dels actius financers de les llars correspon a l'efectiu i els dipòsits, un 38% del total. A aquest component li segueixen les participacions de capital, amb un 28%; les assegurances i fons de pensions, un 16%, i les participacions en fons d'inversió, un 14%.

L'última component va ser el que més va incrementar el pes en els actius financers de les llars respecte a l'any anterior, 0,4 punts percentuals. En canvi, el pes dels efectius i dipòsits va caure un 0,9%.

Amb tot, la riquesa financera neta de les llars -obtinguda de la resta entre els actius financers totals i els passius- es va situar en 1.643 milers de milions d'euros a finals de 2019, un 10% més interanual. En relació amb el PIB, va representar un 132%, 7,7 punts percentuals més que l'any passat.

El flux net de finançament rebut per les empreses i les llars va ser de 8,2 milers de milions d'euros, un 0,7% del PIB. El finançament nou captat per les societats no financeres va registrar un flux net del 0,5% del PIB, mentre que en les llars, el 0,1%.

Les operacions financeres netes van registrar un superàvit de 29.000 milions d'euros, equivalents al 2,3% del PIB, un punt percentual per sota de la xifra registrada el 2018. Les institucions financeres, les llars i les empreses van obtenir un saldo positiu, amb un 2,6%, 2,2% i 0,2% del PIB, respectivament. Les Administracions Públiques, per la seva banda, van tenir un saldo negatiu del 2,6% del PIB.