El Govern ha aprovat la Instrucció 5/2020 de reincorporació progressiva a partir de demà dilluns 25 de maig del personal de l'administració de la Generalitat als centres de treball. El pla preveu que el teletreball continuarà sent la modalitat preferent a la Generalitat durant totes les fases de desconfinament, menys per a aquells serveis que s'hagin de prestar necessàriament de forma presencial, que comptaran amb mesures de flexibilitat horària i de reorganització interna. Durant la fase 1, el teletreball té absoluta preferència i la reincorporació als llocs de feina només es farà per garantir els serveis bàsics i estratègics, o per atendre la reobertura de les activitats que hagin estat autoritzades.Màxim un terç de la plantilla, durant la fase 2

Durant la fase 2, la reincorporació progressiva no pot suposar que més d'un terç de la plantilla presti serveis simultàniament en els centres de treball. En aquesta fase s'obriran les oficines d'atenció ciutadana i registre i les delegacions de la Generalitat. A la fase 3, la reincorporació no pot suposar més de dos terços del personal treballant alhora en el centre de treball. Durant les fases 2 i 3, el teletreball continuarà com a modalitat preferent per al personal de la Generalitat. En la fase de 'nova normalitat', es procurarà la reincorporació de la totalitat de la plantilla amb l'aplicació de torns en modalitat presencial i de teletreball.

Els treballadors que gaudien d'un permís per deures inexcusables de caràcter públic s'han de reincorporar progressivament, a partir de demà dilluns, presencialment o en la modalitat de teletreball, d'acord amb el que determinin els plans de contingència de cada departament. En qualsevol cas, i com a termini màxim, el permís per deure inexcusable decaurà l'1 de juny.

Flexibilitat horària en l'atenció presencial

Per als serveis que s'hagin de prestar presencialment, els departaments habilitaran mesures de reorganització interna i flexibilitat horària per tal de minimitzar els riscos per a la salut del personal. Així, podran aplicar-se, de forma alternativa o acumulativa, les següents mesures de prestació presencial a la setmana: establiment d'un règim de torns; fixació temporal d'horaris especials de treball; i reincorporació temporal en centres de treball diferents de l'habitual, sense canvi de localitat de destinació.

Els treballadors públics amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que hagin de prestar serveis presencials gaudiran de preferència en l'aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, torns i horaris especials. En el cas de tenir fills menors de 12 anys o persones dependents que s'hagin vist afectades pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es tracti de famílies monoparentals o en què l'altre progenitor presti serveis presencials a jornada completa, prestaran serveis en la modalitat de teletreball amb les adaptacions horàries que siguin necessàries.

En el cas que això no sigui possible, podran acollir-se a un permís per conciliació, prèvia acreditació i declaració responsable. Aquest permís serà vigent fins a la finalització del curs escolar i la reobertura dels centres d'atenció a les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

Incapacitat temporal per a treballadors de risc

Els treballadors i treballadores que hagin estat qualificats de personal especialment sensible pels serveis de prevenció de riscos laborals (persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, embaràs i majors de 60 anys) prestaran serveis en la modalitat de teletreball fins a la fase de nova normalitat.

Si estan adscrits a serveis que s'han de fer de forma presencial, s'habilitarà el teletreball mitjançant fórmules especials. Si això no és possible, passaran a la situació d'incapacitat temporal, que serà considerada com a assimilada a accident de treball. El personal amb discapacitat intel·lectual tampoc no s'incorporarà presencialment fins a la fase de nova normalitat.

Aquestes mesures de la Instrucció 5/2020 les hauran ara d'habilitar els departaments en els seus propis plans de contingència i reincorporació progressiva i són d'aplicació per al personal d'administració i tècnic i el personal laboral dels departaments i organismes autònoms de la Generalitat. El personal docent i el personal sanitari, ateses les seves particularitats, establiran les seves pròpies mesures i es tractaran a les respectives meses sectorials.