La pandèmia està passant una elevada factura al teixit empresarial de la Catalunya Central. Segons una enquesta de Pimec, el 19% de les petites i mitjanes empreses i autònoms del territori encara no ha reprès la seva activitat. Es tracta d'un percentatge inferior al de la mitjana catalana (24,2%), però significatiu del cop que ha suposat l'aturada general, que fa que gairebé 9 de cada 10 de les petites i mitjanes empreses i autònoms consultats per Pimec continuen valorant l'actual situació econòmica en general de «molt dolenta/dolenta» tant a la Catalunya Central com al conjunt de Catalunya.

L'enquesta revela que el 43,2% d'empreses i autònoms consideren que la seva activitat en relació amb el mateix període de l'any anterior se situa per sota del 50%, similar al 41,2% que ho manifesta al conjunt de Catalunya.

Els problemes amb l'aprovisionament s'atenuen amb relació a final de març i l'abril. Amb tot, el 47,4% de les petites i mitjanes empreses i autònoms de la Catalunya Central indica que pateix un escanyament en l'aprovisionament de materials i components, una xifra més alta que el 42,7% del conjunt de Catalunya

Quant als problemes de tresoreria, afecten set de cada deu petites i mitjanes empreses i autònoms, el 70,3% a la Catalunya Central, xifra similar al 69,5% del conjunt de Catalunya.

L'informe de Pimec ha estat elaborat de manera online a 1.154 pimes catalanes entre el 20 i el 24 de maig d'aquest 2020 amb un marge d'error del 2,88%, segons va informar la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya durant la seva presentació (vegeu un resum dels resultats generals de l'informe a l'edició d'ahir).

Els ERTO

El 59,04% de les pimes i autònoms del territori que han atès la consulta de Pimec afirma haver presentat un ERTO, un percentatge menor al 64,7 de pimes i autònoms del conjunt de Catalunya. D'altra banda, el 10,04% manifesta que té previst presentar-lo. En relació amb el tipus d'ERTO, el 68,2% de les pimes i autònoms del territori l'han presentat per causa de força major i el 31,8%, per causes objectives. Al conjunt de Catalunya, aquests percentatges se situen en el 71,9% i el 28,1%, respectivament.

Pel que fa a la part de la plantilla afectada per l'ERTO, el 64,1% de les pimes i autònoms assegura que té impacte en més del 75% dels seus treballadors. Al conjunt de Catalunya, la xifra és similar, del 65,9%. D'altra banda, en el 13,2% els expedients afecten entre la meitat i tres quartes parts de la plantilla, mentre que al conjunt de Catalunya aquesta quantitat augmenta lleugerament fins al 13,8%. No obstant això, en començar la represa de l'activitat, el 63,4% d'empreses de la Catalunya Central que havien presentat un ERTO de força major han desafectat part de la seva plantilla. Aquesta xifra és més alta que la registrada pel conjunt del país (59,1%).

De les empreses que han presentat ERTO a les comarques de la Catalunya Central només el 32,2% té constància que tots els seus treballadors han cobrat ja del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE, l'antic INEM) tot el que els corresponia. Davant d'aquesta situació, el 50,6% de les empreses ha anticipat diners als treballadors afectats i el 17,3% els ha ajudat de forma no monetària, a partir de tiquets restaurant o el repartiment d'aliments, entre altres mesures.

A més, quan finalitzi l'estat d'alarma, el 32,6% d'empreses de la Catalunya Central té previst presentar un ERTO per causes objectives per uns mesos i el 37,1% fins a final d'any, mentre que el 30,5% no té previst presentar-lo. Malgrat les mancances en la tramitació i resolució administrativa dels ERTO, el 88,54% de les empreses considera que és una eina útil en aquests moments.

Canvis a la plantilla

De cara a la tornada a l'activitat, només el 67,2% de les empreses consultades per Pimec ha elaborat un Pla de Contingència. Pel que fa els testos PCR, la majoria de pimes i autònoms de la Catalunya Central no té previst fer-ne als treballadors, igual que al conjunt de Catalunya.

En relació amb la plantilla actual, per cobrir l'activitat d'aquí a final d'any el 19,6% de les pimes i autònoms de la Catalunya Central consultats per la patronal de la petita i la mitjana empresa considera que haurà d'augmentar el nombre de treballadors, mentre que el 80,4% l'haurà de reduir. La meitat (55,84%) de les pimes i autònoms de la Catalunya Central s'ha plantejat fer un ajustament de plantilla amb caràcter permanent.

D'altra banda, i atesa la situació econòmica actual i la que es preveu per al futur immediat, el 10% de pimes i autònoms de la Catalunya Central s'ha plantejat tancar definitivament l'empresa, un percentatge lleugerament menor que al conjunt de Catalunya (13,0%).