La pandèmia va fer caure l'any passat l'edificació a Catalunya un 17%, fins a nivells del 2017, i es el que es va trencar la tendència a l'alça experimentada des del 2013.

Així ho posen de manifest les dades de visats concedits el 2020 pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que valida cada projecte d'execució d'obra a Catalunya, principalment els de caràcter privat, i que reflecteixen caigudes d'activitat en sectors com l'habitatge d'obra nova, que va descendir el 24,8% el 2020. Les dades de visats són, per tant, un indicador de l'obra nova de tot tipus, des de construcció de pisos, oficines o edificis destinats a d'altres usos, fins a rehabilitacions, que es van començar a executar a Catalunya a partir del 2021.

L'any passat es va tancar amb un total de 3,91 milions de m2 visats, un 17% menys que el 2019, una tendència a la baixa ja identificada a finals del 2019 que ha agreujat la pandèmia, ja que el confinament total va obligar fins i tot a parar les obres i l'activitat de visats també es va veure alentida, si bé al final del 2020 es va detectar una remuntada de l'activitat. Del total de la superfície visada, 2,86 milions de m2 corresponen a l'obra nova de tot tipus, que va caure un 18,6% en comparació del 2019, i els restants 999.000 m2 a l'activitat de rehabilitació, que també va cedir l'11,6% i se situa a nivells similars als del 2015. Si s'analitza la superfície total segons l'ús, l'habitatge suposa un 65% del total, és a dir, 2,51 milions de m2 visats, i el descens experimentat va ser del 21,7%, arrossegada per la caiguda de la província de Barcelona, mentre que les edificacions que no són habitatge van suposar 1,34 milions de m2 i van cedir molt menys que la mitjana, només un 6%.

Aquest millor comportament s'explica per l'estrebada de les oficines, la superfície visada de les quals va créixer un 33%, i bona part d'aquest increment s'explica pels projectes desenvolupats a Barcelona, al districte del 22@ en particular. En canvi, l'edificació relacionada amb el comerç, l'hostaleria i la indústria va experimentar caigudes importants el 2020.