La bretxa salarial entre directius i empleats s'ha seguit eixamplant el 2020, fins a superar els 5.300 euros bruts mensuals a Catalunya. En termes de salaris mitjans bruts, els directius han cobrat 88.450 euros anuals, entre dotze pagues, 7.370 euros al mes, segons dades extretes de l'informe «Evolució Salarial 2007-2020» d'ICSA Grupo i EADA Business School. Per la seva banda, els empleats han tingut una retribució de 24.323 euros anuals, 2.026 euros mensuals. La diferència entre els sous mitjans és, per tant, de 64.127 euros bruts anuals i 5.344 euros mensuals. A escala estatal, Madrid ha liderat els sous tant dels directius com dels càrrecs intermedis, seguida de Catalunya. Pel que fa als empleats, Catalunya ocupa la tercera posició.

El salari mitjà brut dels treballadors de l'Estat ha augmentat lleugerament l'agost del 2020 en comparació del juliol de l'any anterior. El sou dels empleats ha estat de 23.531 euros anuals bruts, l'1,2% interanual superior; el dels càrrecs intermedis, de 43.056 euros, amb un increment del 0,3%, i el dels directius, de 86.257 euros, l'1,7% més.

Els lleugers increments del salari registrats en aquest període no han suposat una pèrdua del poder adquisitiu pels baixos nivells d'inflació. Les xifres no recullen l'impacte total de la pandèmia, però apunten a una «congelació» a curt i mitjà termini.

Les dades de l'informe també evidencien un increment gradual de la diferència entre els salaris dels directius i dels empleats. «No estem avançant correctament cap a una equitat entre les distribucions que sigui socialment acceptable i que impliqui un equilibri entre les rendes salarials i les rendes de capital», va assegurar el president d'ICSA Grupo, Ernesto Poveda, en la presentació de l'informe. A escala estatal, la diferència entre els salaris mitjans d'ambdues categories és de 62.726 euros bruts anuals i 5.227 euros bruts mensuals.

Així mateix, els directius han incrementat 2,5 vegades més que els empleats el seu poder adquisitiu des del 2007. En concret, els directius han augmentat el salari mitjà el 8,8% per sobre de l'IPC els últims tretze anys, mentre que el creixement registrat en els sous dels empleats ha estat del 3,4%. «Estem fent malament els deures», va sentenciar Poveda. El president d'ICSA Grupo va assegurar que hi ha un model retributiu encara molt ancorat en el salari fix indexat a l'IPC i va reclamar l'aposta per models de compensació «més ben dissenyats», que s'alineïn al màxim amb la sostenibilitat de l'organització i que ofereixin un més component variable i extrasalarial.

El professor d'estratègia d'EADA Business School, Jordi Assens, va atribuir la bretxa salarial entre directius i empleats a la baixa mobilitat del mercat laboral, així com a la pèrdua de valor dels treballs menys remunerats per l'aplicació de la tecnologia.