En la primera presa de contacte d'un Agent de la Propietat Immobiliària (API) amb una persona interessada en la compra d'un habitatge, la conversa que es genera no només gira entorn de les característiques, tipologia i ubicació de l'immoble ni en les necessitats reals o motivacions de la compra sinó també, i summament rellevant, en quina quantitat de diners es disposa per donar d'entrada o bé en com s'ha estimat el preu màxim a què es pot comprar, ja que moltes vegades aquest pas s'ha omès o s'ha fet un càlcul erroni.

La majoria dels compradors es llancen a la cerca d'un habitatge pensant únicament en les emocions que els genera la il·lusió d'adquirir un habitatge en un lloc determinat i amb uns atributs específics sense, prèviament, haver fet l'anàlisi de les seves possibilitats econòmiques, pel que fa a la seva capacitat d'endeutament, segons els ingressos que es percebin i els estalvis dels quals es disposi.

Això pot suposar que es creïn unes expectatives de compra no realitzables perquè no es disposen dels diners suficients per fer front al pagament d'una hipoteca ni de l'import de totes les despeses que es produeixen en una compravenda, sigui d'un habitatge d'obra nova o de segona mà.

Per evitar aquest contratemps, abans de programar una visita a un immoble el més important és saber cap a quin preu cal enfocar la compra, cosa que també determinarà el tipus d'habitatge al qual es pot accedir. Per aquest motiu es recomana que el comprador s'assessori, amb anterioritat a la cerca d'un immoble i abans de programar qualsevol visita, sobre el tipus i condicions de finançament al qual pot accedir, a través d'una visita amb un API.

Si s'està pensant en la compra d'un habitatge s'ha de tenir en compte que el pagament mensual de la hipoteca no suposi més del 30-35% dels ingressos i que els estalvis siguin de com a mínim el 20% del preu de l'immoble, import que no cobreix el préstec hipotecari, ja que l'entitat financera atorga aproximadament el 80% del preu de compra o del valor de taxació. A més a més, cal comptar amb la liquidació dels impostos, que en el cas d'un habitatge de nova construcció són del 10% d'IVA i l'1,5% d'Actes Jurídics Documentats i en el cas de segones transmissions són del 10% de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (que es veuria reduït al 5% en cas de menors de 33 anys, famílies nombroses o minusvalidesa), imports a aplicar sobre el preu de venda.

A part d'aquests impostos i també vinculats a la compravenda, cal tenir en compte els honoraris de la notaria i la inscripció de l'escriptura al Registre de la Propietat, que en ambdós casos són import regulats.

Des de l'entrada en vigor de la nova Llei Hipotecària, al juny de 2019, la resta de despeses vinculades a la hipoteca són assumides íntegrament per l'entitat de crèdit, com són la notaria, la inscripció de l'escriptura al Registre de la Propietat i els AJD. Sembla que, segons sentència, ben aviat la taxació també serà un cost a assumir per l'entitat bancària.