El Pla estratègic de RSC 2021-2023 d'Aqualia està basat en pilars com l'adaptació i minimització del canvi climàtic, la cultura i el benestar de les persones, l'ètica i l'impacte social, des de l'impuls de la tecnologia per a la gestió integrada, la comunicació i les aliances estratègiques com a àrees que impulsen el canvi i la transició a la sostenibilitat. Les línies estratègiques estan estructurades en una sèrie de projectes, accions i indicadors que permetran mesurar la contribució de la companyia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Pla neix d'un procés d'Escolta als públics d'interès, necessari per a la presa de decisions. La companyia va decidir que el punt de partida fos conèixer les expectatives dels seus stakeholders, escoltant-los per, a continuació, prendre decisions i actuar. Així, el 2019 es va realitzar un procés de rigorosa anàlisi del discurs social escoltant més de 18.000 persones. Es van entrevistar directius, tant de la companyia com aliens, usuaris dels serveis, ONG, proveïdors i accionistes de l'empresa amb un propòsit: crear set línies estratègiques dirigides a aconseguir el creixement en sostenibilitat per al 2023, a saber:

  • Comunicar el valor que aporta Aqualia com a gestor dels serveis públics de l'aigua. Impulsar les iniciatives encaminades a la minimització i l'adaptació al canvi climàtic.
  • Desenvolupar una tecnologia que permeti una gestió eficient de recursos perquè els ciutadans puguin disfrutar d'un accés a l'aigua garantida.
  • Seguir contribuint principalment amb els objectius de salut i benestar, igualtat i diversitat, i ocupació digna i saludable.
  • Traslladar la cultura i valors ètics d'Aqualia a tota la companyia i a la seva cadena de subministrament.
  • Definir l'esforç realitzat per Aqualia per garantir l'accés a l'aigua reforçant el vincle amb les comunitats.
  • Contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible des de les aliances estratègiques.

L'any 2020 aquest procés d'escolta continu es va realitzar en dues fases independents: per una part, una investigació de fonts secundàries i, a més, una consulta a través d'enquesta a clients i a institucions. Algunes de les conclusions van ser summament interessants. Es va poder comprovar que en termes generals, el client està satisfet:

  • Els ciutadans valoren la qualitat de l'Aigua i del servei com els temes més rellevants, seguit del compromís ambiental. La transparència i la seva especialització es posicionen en tercer i quart lloc d'importància.
  • Les administracions públiques valoren la qualitat de l'aigua, la qualitat del servei i l'especialització i eficiència per sobre de la resta d'aspectes materials (>90%) així com la proximitat i orientació al client i l'ètica i transparència d'Aqualia.

Iniciatives d'èxit

Aqualia concilia: línia estratègica 4 "Persones"

I treballa per detectar i satisfer les necessitats reals de les persones que formen l'organització, així com estendre la cultura de conciliació a la cadena de valor. En paraules de Félix Parra, CEO de la companyia, "Aqualia és una organització amb una estratègia empresarial que gira al voltant de les persones. L'aposta per la conciliació és un procés dinàmic, que requereix ser alimentat per les iniciatives de tots". Per això la companyia, que ostenta el segell EFR (Empresa Familiarment Responsable) de la Fundació Másfamilia des del 2017, ha renovat recentment aquest certificat en Conciliació per al període 2021-2023.

L'informe realitzat per AENOR subratlla com a punt fort la creació d'un grup de treball compost per diferents àrees de la companyia que actua com a supervisor. També AENOR ha realitzat entrevistes als empleats per conèixer la seva satisfacció amb les mesures adoptades per l'empresa. Dels entrevistats, el 80% considera que Aqualia ha avançat en matèria de conciliació des que va obtenir el certificat EFR i el 94% percep que l'alta direcció i els comandaments recolzen la conciliació.

Des del 2018 Aqualia treballa en el Projecte Advisor, de revalorització de residus provinents de la indústria càrnia. A través de nous sistemes de control s'incrementa la capacitat de tractament, garantint l'eficàcia del procés. L'aprofitament dels residus grassos es realitza mitjançant la seva transformació en bioplàstics d'alt valor afegit. L'augment de la producció de biogàs s'aprofita amb el sistema ABAD Bioenergy, patentat per la companyia. Aquesta tecnologia suposa una millora del biometà produït a la planta. El biocombustible es fa servir per al repostatge d'un vehicle que ja ha recorregut 15.000 quilòmetres amb aquest biometà procedent de l'aigua residual.

Projecte Advisor: línia estratègica 2 "Emergència Climàtica"

Des del 2018 Aqualia treballa en el Projecte Advisor, de revalorització de residus provinents de la indústria càrnia. A través de nous sistemes de control s'incrementa la capacitat de tractament, garantint l'eficàcia del procés. L'aprofitament dels residus grassos es realitza mitjançant la seva transformació en bioplàstics d'alt valor afegit.

L'augment de la producció de biogàs s'aprofita amb el sistema ABAD Bioenergy, patentat per la companyia. Aquesta tecnologia suposa una millora del biometà produït a la planta. El biocombustible es fa servir per al repostatge d'un vehicle que ja ha recorregut 15.000 quilòmetres amb aquest biometà procedent de l'aigua residual.