CaixaBank va registrar un benefici de 514 milions d'euros el primer trimestre del 2021, gairebé sis cops més que al mateix període del 2020, quan els guanys es van situar en 90 milions per la covid. El resultat no té en compte l'impacte derivat de la fusió amb Bankia, ja que l'operació es va formalitzar a finals de març. Si es comptabilitza, el resultat atribuït del grup fins al març se situa en 4.786 milions, després que l'operació hagi generat un fons de comerç negatiu de 4.300 milions. Quant als ingressos core de l'entitat, van créixer l'1% en termes interanuals, fins als 2.066 milions, impulsats pels resultats de les participades i pels ingressos de la branca asseguradora. Quant al resultat atribuït únicament a CaixaBank, fins a 444 milions corresponen a l'activitat bancària i d'assegurances, 58 milions venen de l'entitat portuguesa BPI i els 12 milions restants, de participacions.

Si es té en compte l'impacte de la fusió, aquesta va generar un fons de comerç negatiu de 4.300 milions, una partida que computa com a benefici al compte de resultats. El fons de comerç és el resultat d'agafar el patrimoni net de Bankia (13.088 milions) i descomptar-ne el preu d'adquisició pagat per CaixaBank (5.314 milions) i un seguit d'ajustos comptables a l'hora de fer la valoració d'actius i passius (3.474 milions). Aquesta quantitat, més les despeses derivades de la integració i el resultat ordinari, dona lloc a un benefici atribuït comptable de 4.786 milions entre gener i març.