El Departament d'Agricultura ha convocat els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR) 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la millora de la transformació i comercialització d'aliments i la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments, per un import de 28 milions d'euros.

Dels 28 milions d'euros convocats, 26,3 milions es destinaran a les inversions per a la millora de les condicions de transformació i comercialització, i els altres 1,7 milions a les inversions per a la mitigació del canvi climàtic. El cofinançament dels prop de 28 milions d'euros serà a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en un 43%, i el 57% restant del DARP.

Es tracta de la darrera convocatòria de l'actual PDR per subvencionar dues línies d'ajut amb els objectius, d'una banda, de millorar la competitivitat de les indústries amb processos innovadors, incrementar el valor afegit dels productes agrícoles i fomentar la internacionalització; i, de l'altra, de fomentar un ús més eficient de l'energia, de les energies renovables, de subproductes, de residus i d'altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia i la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle.

Les subvencions convocades tenen caràcter de subvenció directament aplicable als imports de les inversions i despeses derivades de les actuacions objecte de l'ajut, i van dirigides a les persones físiques i jurídiques i les seves agrupacions. La intensitat de l'ajut pot arribar al 40% en el cas de les pimes, al 20% en els cas d'establiments més grans que pime amb menys de 750 treballadors o 200 milions d'euros de volum de negoci, i un 10% en la resta de casos.

Les bases reguladores dels ajuts estableixen les inversions subvencionables i no subvencionables, i, entre d'altres, els requisits d'elegibilitat, criteris de priorització, concurrència amb altres ajuts, documentació, tramitació, compromisos i obligacions, justificació i pagament.

El termini de presentació és del 7 de maig al 6 de juliol del 2021 i la sol·licitud només es pot fer per Internet. La informació sobre el tràmit està disponible al web del DARP.