A partir d'aquest dimarts arrenquen les noves tarifes elèctriques que premiaran els consumidors més eficients, aquells que siguin capaços de traslladar el seu consum a les hores i dies en què els preus són més baixos (durant la matinada i els caps de setmana i festius), però caldrà estar alerta i intentar consumir menys en els horaris més cars per evitar ensurts.

Les tarifes de la llum són només una part de la factura. L'altra la conformen el cost de l'energia, el marge per a la comercialitzadora, el lloguer de l'aparell de mesura si el comptador no és de propietat, i els impostos (l'IVA, d'un 21%, i l'impost sobre l'electricitat de l'5,1127%) .

Tot i això, el canvi no és menor, ja que les tarifes (la suma dels dos conceptes que serveixen per pagar els costos regulats del sistema elèctric: els peatges i càrrecs) suposen entre el 50% i el 55% de la factura final d'un consumidor domèstic.

Els peatges es cobren per recuperar els costos de les xarxes de transport i distribució, necessaris perquè la llum arribi als domicilis, comerços i indústries; mentre que els recàrrecs estan destinats a sufragar el finançament de les renovables, la compensació del 50% del sobrecost de la producció elèctrica en els territoris no peninsulars i les anualitats del dèficit del sistema elèctric d'anys anteriors.

Ara s'aplicarà un canvi, vigent a partir de l'1 de juny, sobre les tarifes perquè s'ha modificat la metodologia de càlcul dels peatges, que fixa la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i els recàrrecs, que s'encarrega de fixar el Govern espanyol.

Un canvi que universalitza la discriminació horària, que abans s'aplicava només a una sèrie de clients amb tarifes concretes, i que ara s'estén amb la unificació de totes les tarifes existents en una única pels consumidors domèstics.

Els beneficiats seran els 19 milions de consumidors que fins ara no tenien discriminació horària, mentre que la factura per peatges i càrrecs s'incrementarà per als 10 milions que ja tenien discriminació i tenien un preu més barat.

Per als primers, el component regulat de la factura es reduirà un 6,7%, mentre que per als segons augmentarà lleument, en uns 2 euros al mes, segons fonts de la CNMC. Això si el consumidor no fa res, perquè les noves tarifes introdueixen diferències en els preus en tres períodes horaris i es poden contractar dues potències diferents, fet que, ben utilitzat pel consumidor, li pot arribar a permetre pagar menys.

Tarifes diferents segons els trams

En concret, s'estableixen tres trams tarifaris per al consum:

  • Hores punta, en què el preu serà més elevat. Anirà de 10 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 10 del vespre de dilluns a divendres no festius.
  • Hores pla (un 69% inferior al punta). Anirà de 8 a 10 hores, de 2 a 6 de la tarda i de 10 a 12 de la nit.
  • Hores vall (un 95% inferior al punta). Va de 0 a 8 hores del matí en els dies laborables i es podrà gaudir-ne les 24 hores del dia els dissabtes, diumenges i festius d'àmbit estatal.

Els períodes horaris de punta i pla comencen i acaben una hora més tard a Ceuta i Melilla.

També hi haurà dos períodes de potència, la part fixa que es paga encara que no es consumeixi. A l'hora de contractar-la s'ha de tenir en calcular bé per evitar que salti el diferencial i ens tallin el subministrament. Cal saber ben bé la potència dels aparells que es connecten i quants hauran d'estar en marxa simultàniament.

En el cas de la potència, se'n podran contractar dues de diferents per a cada un dels dos períodes que hi haurà: per al punta (el més car i que va de 8 del matí a 24 de la nit) i per al vall (un 95 % més barat que el punta i que va de 24 hores de la nit a 8 del matí i que ocupa totes les hores dels dissabtes, diumenges i festius estatals).

Rentadores i rentavaixelles, de nit i els caps de setmana

Per poder aprofitar-se més hores vall, que seran el 52% del total - i 48 seran en cap de setmana-, caldrà posar en pràctica nous costums, com posar la rentadora o el rentaplats en els horaris més econòmics, per exemple de 0 a 8 hores o durant tot el dia els caps de setmana i festius.

En el cas dels electrodomèstics que estan connectats permanentment, com la nevera, amb el canvi hi haurà, però, més hores vall (88 hores a la setmana) que punta (40 hores a la setmana).

Una altra de les recomanacions és evitar engegar a la vegada els electrodomèstics, ja que evitant fer servir tots els aparells a l'hora, un consumidor amb alt equipament elèctric que ajusti la potència contractada en hora punta podria estalviar entre 200 i 300 euros anuals, segons càlculs de la CNMC.

En el cas d'un consumidor mitjà, amb una potència contractada en l'actualitat de 4 quilowatts (kW), ajustar la potència punta a 3,5 Kw i la vall a 2,3 Kw li proporcionaria una reducció del 6,8% en el component regulat de la factura.

Canvis combinant la potència i les hores en què es consumeix la llum també poden reportar avantatges i, per exemple, si es traslladen 0,5 Kw de la potència contractada del període punta a les hores vall i un 10% del consum del període punta a les hores planes i vall suposaria una reducció del 16% en el component regulat de la factura.

La planxa és un dels aparells que més consumeix i posar-se a planxar fora del període punta pot proporcionar un estalvi de 38 euros a l'any.

En qualsevol cas, serà important evitar en tot el possible consumir llum en horari punta, quan el preu de cada quilowatt hora arribarà a més de 20 cèntims abans d'impostos (al voltant de 25 cèntims de preu final), segons l'Organització de Consumidors i usuaris (OCU).

Aquesta organització assenyala que les tarifes de l'horari pla es mantenen similars a les actuals per una llar que no tingui discriminació horària, encara que en l'horari vall cada quilowatt hora serà una mica més car que ara, però es podrà compensar traslladant el consum al cap de setmana.

Deures per al consumidor

Els clients domèstics es divideixen entre els que tenen el Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC) o tarifa regulada (10,7 milions, dels quals uns 9,5 milions no tenen discriminació horària ara per ara) i 16 milions en el mercat lliure, amb contractes molt diferents.

Als clients amb PVPC, en principi, se'ls actualitzarà automàticament les tarifes i tindran la mateixa potència que ara en l'horari punta i en la vall, però podran sol·licitar canviar-la per poder beneficiar-se dels canvis.

La potència contractada es pot canviar cada dotze mesos i per facilitar l'adaptació, es permetran dos canvis de potència gratuïts fins al 31 de maig de 2022, llevat que el canvi impliqui actuacions en el punt de subministrament que requereixin el desplaçament d'un tècnic.

Els consumidors acollits al PVPC que, a més de les tarifes d'accés paguen per l'electricitat el cost que té a cada hora en el mercat majorista, hauran d'evitar consumir en horari punta i planxar, fer servir el forn o posar l'assecadora els caps de setmana, on totes les hores seran vall, si volen beneficiar-se del canvi, segons l'OCU.

La potència seria convenient que la reduïssin a l'horari punta i la pugessin a les hores vall per consumir més durant la matinada i els caps de setmana, tot i que cal tenir en compte que per poder tenir el PVPC la potència contractada en cap cas podrà superar els 10 kW.

Tenir el PVPC és un requisit indispensable per poder gaudir del bo social -descompte a la factura de la llum per als consumidors qualificats de vulnerables- i només poden facilitar-lo les comercialitzadores de referència -Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP i Repsol que operen en el mercat regulat i que tenen diferents noms, a més Teramelcor a Melilla-.

En el cas de consumidors en el mercat lliure, el comercialitzador ha d'adaptar el preu del contracte per incorporar la diferència de costos regulats i per fer-ho té dues vies. Una és adaptar el preu del contracte als nous períodes d'energia i potència, i l'altra mantenir els trams de preus que el consumidor tingués acordat prèviament en el seu contracte (preu fix tot el dia, preus diferents entre setmana / cap de setmana i altres ), traslladant al preu la diferència de costos que resultaria per al seu perfil de consum.

En qualsevol cas, el comercialitzador ha de comunicar aquests canvis al consumidor de mercat lliure amb la suficient antelació, segons la CNMC.

Les noves tarifes també afecten les pimes, que passen d'una diferenciació de preus de tres a sis períodes (amb els mateixos tres períodes en els dies laborals però amb preus que difereixen en funció de la temporada de l'any, i tots els caps de setmana i festius en període vall, augmentant així les hores vall de 2920-4680); mentre que per a industrials es mantenen sis trams de potència i consum.