Disset contribuents catalans tenien un deute de 36,7 milions a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) a 31 de desembre del 2020, d'acord amb la llista que ha donat a conèixer la Generalitat i que inclou les persones físiques (nou) o jurídiques (vuit) que tenen un deute superior al milió d'euros.

Els deutes són relacionats amb els tributs propis o els cedits que gestiona l'ATC, com impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, patrimonis, la taxa sobre el joc i liquidacions procedents de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en relació amb el cànon de l'aigua. En relació al 2019, es multiplica per 2,5 la quantitat a pagar ja que aleshores es van identificat nou deutors que tenien pendents d'abonar 14,8 milions.

Segons l'ATC, aquest increment es deu al fet que s'han incorporat deutes que en el moment de la publicació de la primera llista estaven pendents de processos judicials i que s'aniran resolent al llarg de l'exercici del 2020.

En els primers llocs de la llista de persones físiques que deuen més diners a l'ATC hi ha dues germanes vinculades al món immobiliari –Maria Carme i Maria del Mar Ballbé Anglada- amb 3,6 i 3,5 milions d'euros, respectivament. També hi consta Ana Maria Borrell, amb 3 milions d'euros; Miquel Anglada, amb 1,5 milions d'euros; Carmen Elena Blázquez (del món de la construcció), amb 2,6 milions d'euros; Natividad Casanovas, amb 1,27 milions d'euros; Víctor Fontfreda, amb 1,89 milions d'euros; Nancy Janneth Suárez, amb 1,5 milions d'euros, i Luis Ventura, amb 1,49 milions d'euros.

Entre les persones jurídiques, consten tres companyies d'aigües: Comunitat d'Aigües SL, amb 1,05 milions d'euros; Rec Madral, amb 2,6 milions d'euros, i Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües, amb 2,9 milions d'euros. A més, la llista inclou Hato Verde Gol SL (1,07 milions d'euros), Ibupe Rehabilitació S.A. (1,60 milions d'euros), Nozar SA (1,36 milions d'euros), Recreativos Caballero SL (2,09 milions d'euros) i la que més deu, Moramar SA (3,3 milions d'euros). Aquesta darrera està vinculada a les sales de bingo.

La Generalitat va decidir el 2019 publicar la llista anual de persones amb deutes o sancions tributàries pendents per import superior al milió d'euros com una de les mesures fiscals incloses en el Pla de prevenció de frau fiscal i foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022. L'objectiu, afirmen, és conscienciar sobre el compliment voluntari de les obligacions fiscals.

La Generalitat també aclareix que la publicació de la llista posa fi a la via administrativa i que els integrants de la llista poden posar un recurs potestatiu davant el director de l'ATC en el termini d'un mes o un contenciós administratiu davant el jutjat en el termini de dos mesos, però en cap cas els dos recursos alhora.