El deute de les empreses i famílies espanyoles durant el segon trimestre va assolir els 1,673 bilions d'euros, un 1,8% més que l'exercici anterior, quan la xifra va arribar a 1,644 bilions d'euros. Les últimes dades presentades aquest dilluns pel Banc d'Espanya situen el passiu en el 144,2% del PIB, un percentatge que en el mateix període de l'any passat va ser del 140,5%. L'increment del deute respon, en gran part, a l'evolució del passiu per part de les empreses. Durant el segon trimestre, les companyies espanyoles van assolir un volum de deute de 961.000 milions d'euros, un 3% més que l'any passat (82,8% del PIB), mentre que el passiu de les famílies va incrementar-se un 0,14%, fins als 712.000 milions d'euros (61,4% del PIB).

Per altra banda, l'increment de la ràtio d'endeutament sobre el PIB es deu a un increment del mateix deute –numerador de la ràtio- i, en menor mesura, al descens del PIB –denominador de la ràtio-. Malgrat que el PIB espanyol corresponent al segon trimestre va presentar una variació interanual positiva, el Banc d'Espanya té en compte l'acumulat dels últims quatre trimestres, un indicador que encara mostra taxes negatives.

Pel que fa als actius financers de les llars, el seu volum al final del segon trimestre va arribar als 2,484 bilions d'euros, un 5,1% més que l'any passat. Segons indica el Banc d'Espanya, un 41% es trobava en dipòsits, un 25% en participacions de capital, un 16% en assegurances i fons de pensions i un 15% en participacions en fons d'inversió. El 3% restant corresponia a actius diversos.