La riquesa financera neta de les famílies espanyoles i institucions sense fins de lucre al servei de les llars (ISFLSH) es va situar en 1,71 bilions d’euros en el segon trimestre, la qual cosa suposa un augment del 7,2% en taxa interanual, segons els comptes financers publicats ahir pel Banc d’Espanya, que reflecteixen a més un lleuger augment del deute de les llars fins al 61,4% del PIB. La xifra dels actius financers nets de les famílies a tancament del segon trimestre equival al 147,7% del PIB, percentatge més d’11 punts superior al del mateix període de 2020 i que s’explica, segons el Banc d’Espanya, per l’increment dels actius i la reculada del PIB.

El saldo total d’actius financers (diners en efectiu, accions, dipòsits i valors en renda) de les llars i ISFLSH va aconseguir en el segon trimestre nivells màxims de 2,48 bilions d’euros, un 5,1% més que un any abans i xifra equivalent al 214,1% del PIB. Aquest repunt reflecteix l’adquisició neta d’actius financers, que va ascendir a 68.800 milions d’euros en l’últim any, concentrada en els dipòsits i, en menor mesura, en els fons d’inversió. A això es va sumar una revaloració dels mateixos en 51.100 milions d’euros, concentrada principalment en el primer semestre de 2021. Per components, el gruix dels actius financers de les llars es trobava en efectiu i dipòsits (el 41% del total), seguit de participacions en el capital (25%), assegurances i fons de pensions (16%) i participacions en fons d’inversió (15%).

Precisament, aquest últim component va ser el que més va incrementar el seu pes en els actius financers de les llars en l’últim any (1,8 punts més), mentre que el pes de les participacions en el capital va ser el que més va descendir (1,5 punts menys) com a resultat, fonamentalment, del component de transaccions, que va ser negatiu.

D’altra banda, el deute consolidat de les empreses i de les llars i ISFLSH va assolir els 1,67 bilions d’euros el segon trimestre de l’exercici, xifra equivalent al 144,2% del PIB i que suposa un repunt del 1,8% respecte al segon trimestre de 2020. L’increment del deute agregat és fruit d’un augment del deute consolidat de les societats no financeres des dels 933.000 a 961.000 milions d’euros, i assoleix un 82,8% del PIB, mentre que la de les llars i ISFLSH va créixer lleugerament des dels 711.000 als 712.000 milions d’euros, fins a l 61,4% del PIB. Les operacions netes acumulades els quatre últims trimestres, corresponents al finançament consolidat rebut per les empreses i les llars i ISFLSH, va ser de 34.400 milions d’euros, el 3% del PIB.