El Consell Comarcal del Bages veu necessari redactar un Pla director dels polígons d'activitat econòmica del territori. L'ens, que ha treballat darrerament en un estudi que radiografia l'estat actual dels polígons, apel·la al fet que el planejament serviria per ordenar els àmbits on es desenvolupen les activitats econòmiques, delimitar noves àrees per a facilitar la implantació de noves empreses i resoldria la manca de planejament urbanístic i d'urbanització de molts polígons. El Consell Comarcal ha presentat una síntesi de l'estat dels PAE (polígons d'activitat econòmica de la comarca) aquest matí a Sallent, en el marc d'una jornada adreçada als agents socioeconòmics, representants polítics i professionals tècnics de la comarca.

Amb l'elaboració d'aquest estudi el Consell ha obtingut una diagnosi clara per poder actuar en la transformació dels polígons existents i planificar millor el futur desenvolupament industrial i econòmic de la comarca mitjançant l'impuls del Pla Director dels PAE.

El document apunta que la capacitat d'ampliació és un incentiu per atraure la implantació de noves activitats o per la transformació de les activitats establertes. No obstant això, mostra com l'absència de planejaments urbanístics dificulta l'obtenció de llicències i la ubicació de noves implantacions. Segons l'estudi, només un 55% dels polígons disposen de planejament urbanístic aprovat definitivament, mentre que un 37% té el tràmit pendent d'iniciar. A més, han detectat que un 55% dels PAE no té una urbanització completa. Concretament les àrees de Manresa, Eix Cardener i Bages Sud els que presenten unes majors taxes d'urbanització pendent. En canvi, l'Eix Llobregat compta amb la taxa d'urbanització completa més elevada (77%).

L'estudi també ha determinat que àrees del Bages Sud i Manresa són les que presenten major ocupació, mentre que els polígons dispersos i l'Eix Llobregat són els que tenen més espais poc o gens ocupats. L'oferta de parcel·les vacants s'ubica majoritàriament en àmbits de remodelació urbanística (65%), de manera que només un 35% de la superfície vacant podria ser ocupada de manera ràpida. Els àmbits del Bages Sud i els dispersos són els que presenten major disponibilitat de parcel·les grans, en contraposició amb l'Eix Cardener i Manresa, amb escassa oferta per a grans implantacions.

Segons les conclusions de l'estudi, caldria redactar un Pla Director Urbanístic del sòl industrial de la comarca del Bages que ordenés urbanísticament els PAE, que delimités noves àrees per a facilitar la implantació de noves empreses i que resolgués la manca de planejament urbanístic i d'urbanització de molts polígons. A més, aquesta figura de planejament tindria la virtut d'establir un model de desenvolupament industrial a escala comarcal que repercutiria en accions concretes a cada PAE, sempre vinculades a l'objectiu de desenvolupament comú i generació de noves activitats i oportunitats per al territori.