El Ministeri de Defensa és el departament de l’Administració General de l’Estat a què correspon la preparació, el desenvolupament i l’execució de la política de defensa determinada pel Govern, l’obtenció i gestió dels recursos humans i materials per a això, així com la realització de les comeses que siguin necessaris per al compliment de les missions que s’assignin a les Forces Armades.

Els militars s’adscriuen als diferents cossos d’acord amb les comeses que hagin d’exercir: Exèrcit de Terra, l’Armada, l’Exèrcit d’Aire i els cossos comuns. Però els sous d’aquests varien en funció del rang i les escales a què pertanyin.

Salaris

Durant el període de militar en formació, quan no s’ha adquirit encara la condició de soldat, els aspirants a militar cobren 359,55 euros mensuals. Però en aquestes xifres, com la resta de sous policials –i de l’administració en general–, s’han de sumar els complements de cada rang, entre els quals els específics, d’antiguitat o d’ocupació.

Depenent del rang, s’inclou en diferents categories de funcionaris amb diferents sous.

  • Funcionari A1: de general d’exèrcit (o almirall general o general de l’aire) a tinent (o alferes de vaixell) amb un sou d’1.214,39 euros mensuals
  • Funcionari A2: d’alferes (o alferes de fragata) a sergent, amb un sou d’1.050,06 euros mensuals.
  • Funcionari C1: de caporal major a soldat (o mariner), amb una relació de serveis de caràcter permanent, amb 788,42 euros mensuals.
  • Funcionari C2: de caporal primer a soldat (o mariner), amb una relació de serveis de caràcter temporal, amb 656,18 euros mensuals.

Complements

Els complements són els que augmenten en consideració el sou dels militars. Per tant, ens trobem amb els següents:

  • Complement d’ocupació. Correspon a la funció que s’exerceixi dins de les Forces Armades. Pot variar des dels 359 euros d’un militar de formació als 1.600 euros d’un general.
  • Complement específic. Es divideix en dues parts: d’una banda, el component general que es percep en funció de l’ocupació i, d’altra banda, el que retribueix condicions especials com podrien ser la responsabilitat o perillositat de l’activitat professional.
  • Complement de dedicació especial: Retribuirà activitats extraordinàries com poden ser, per exemple, missions especials.
  • Altres complements: Ajuda per al vestuari, indemnització per residència, prestacions familiars o pensions de recompenses són algunes de les retribucions que se sumen al salari base.