Els lletrats i lletrades del torn d’ofici són professionals amb una gran preparació, formació i experiència que realitzen diàriament una important tasca social, garantint al ciutadà l’accés a la Justícia, amb plenitud de drets i igualtat i a la tutela judicial efectiva de jutges i tribunals, donant compliment a l’article 119 de la Constitució que estableix: «La justícia serà gratuïta quan així ho disposi la Llei, i en tot cas, respecte de qui acrediti insuficiència de recursos per litigar».

Els col·legis d’advocats tenen una doble funció:

1. Prestar servei al ciutadà tramitant i gestionant les sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta, la designació d’advocat/da i les consultes i incidències que puguin sorgir, en relació al compliment dels requisits per la seva concessió, així com l’auxili en la redacció de les sol·licituds corresponents.

2. Gestionar la base de lletrats/des pertanyents al torn (altes, baixes, modificacions,..) i garantint l’adequada preparació professional d’aquests advocats/des.

Organitzar la funció pública delegada amb criteris d’eficiència i responsabilitat:

Els col·legis d’advocats són els que regulen i organitzen, a través de les juntes de govern, els serveis obligatoris d’assistència lletrada i de defensa i representació gratuïtes, en tot cas la prestació continuada i atenent a criteris de funcionalitat i d’eficiència tal i com ho recull l’article 22 de Llei de Justícia Gratuïta.

Els col·legis professionals establiran sistemes de distribució objectiva i equitativa dels diferents torns i mitjans per a la designació dels professionals d’ofici.