El sistema tradicional de substitució de la voluntat de la persona amb discapacitat en la presa de decisions mitjançant les tradicionals figures com la tutela o la curatela, ha estat modificat per un sistema que pretén dotar a les persones amb discapacitat dels suports necessaris per a l'exercici ple dels seus drets i llibertats, en situació d'igualtat, com exigeix la Convenció Internacional dels Drets de les persones amb Discapacitat, Convenció de Nova York de 13 de desembre de 2006.

Després de quinze anys, el nostre ordenament s’ha adequat a la Convenció mitjançant la llei estatal 8/2021 de 2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal pel suport de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, la qual suposa l’acceptació de la premissa que les persones amb discapacitat són titulars de dret i canvia l’estigmatització i el paternalisme existents pel suport i el respecte dels drets humans, la igualtat, el respecte a la dignitat i també l’equiparació d’oportunitats. Amb aquesta reforma, es pretén afavorir la protecció de les persones amb discapacitats per a l’exercici autònom de la seva capacitat, establint mesures de suport en casos necessaris, però sobretot oferint-los la possibilitat de tenir veu i de ser escoltades en el procés d’identificació de les seves necessitats. Quan un jutge o notari constitueixi una assistència, haurà d’especificar quines són les funcions concretes i els actes en els quals haurà d’intervenir, que pot anar des d’un suport puntual per un acte concret fins a tots els actes de la persona de forma excepcional.

Canvi de mentalitat

Com a normativa, ningú no pot ser incapacitat sinó que cal articular el sistema a través d’una xarxa d’ajuda i assistència que tingui en compte la voluntat de la persona.

Malauradament, tot i el canvi legislatiu, hi ha una manca de recursos per fer complir la llei i, sobretot, cal un canvi de mentalitat perquè de moment la judicialització es manté en xifres similars a les d’abans de la reforma en el sentit de seguir establint més mesures de representació que no pas de suport.