Hipoteca a tipus variable o a termini fix. Subrogació del préstec. Interessos aplicables. Són conceptes que tornen a la palestra des que l’euríbor torna a tenir números positius després de sis anys en verd i, per tant, les revisions anuals dels préstecs impliquen un encariment de les quotes. Hi ha un altre terme que torna a sonar: la hipoteca inversa. ¿Què és?

La hipoteca inversa és una operació financera dissenyada per a les persones de més de 65 anys. Els bancs no els concedeixen préstecs a llarg termini per l’edat i l’alt risc que hi ha d’incompliment si moren. Per això, neixen les hipoteques inverses: consisteixen a obtenir liquiditat a partir de patrimoni immobiliari.

En altres paraules: a convertir en diners el valor de la vivenda habitual del client, que a més no perd els drets de propietat. A més, els bancs concedeixen el préstec revertit d’una sola vegada o a través de prestacions periòdiques.

No obstant, és al morir el propietari quan l’entitat bancària passa a ser el nou amo de l’immoble. Amb una excepció: llevat que els hereus paguin al banc la quantitat que va rebre en vida el titular.

Al revés que una hipoteca normal

La hipoteca inversa funciona al revés que una hipoteca convencional: el crèdit no va disminuint amb el temps, sinó que augmenta fins que un tercer (els hereus de l’immoble) opta per assumir-la com a pròpia.

Si els interessa mantenir la propietat de la vivenda, el crèdit es pot cancel·lar mitjançant l’ús de fons propis, el refinançament del deute contret o bé venent l’immoble.

¿Què passa si ningú assumeix el deute?

En cas que els hereus no vulguin o no puguin cancel·lar el crèdit hipotecari, l’entitat de crèdit podrà executar la hipoteca i rescabalar-se així dels dèbits vençuts, amb els seus interessos.

No obstant, l’entitat només podrà obtenir el recobrament fins on arribin els béns de l’herència, sense que l’entitat financera pugui executar el cobrament amb un altre patrimoni personal dels hereus.

Producte per a persones vulnerables

No només les persones de més de 65 anys poden acollir-se a aquesta operació bancària: també poden fer-ho aquelles que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33% o un grau de dependència greu. En aquests dos casos, la devolució del préstec no és exigible fins al moment de la seva mort.