Un total de 51 contribuents, entre persones físiques i jurídiques (societats i empreses) deuen 88,5 milions a la Generalitat per diferents impostos. Tot això consta a la llista de deutors del 2021, publicada aquest dilluns per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). El llistó per figurar en aquesta classificació, que recull el deute el 31 de desembre passat, s'ha rebaixat d'un milió a 600.000 euros, com a conseqüència dels canvis a la llei estatal de prevenció contra el frau. Consulta aquí la llista sencera.

Les germanes Ballbé Anglada, dedicades al sector immobiliari a Terrassa, continuen entre els principals deutors, amb un total de 3,6 milions cadascuna. L'any passat ja figuraven en aquesta llista amb una quantitat semblant.

Entre les empreses destaquen Playbadalona, ​​una companyia que consta com a liquidació i que es dedicava a l'explotació de bingos, amb 10,058 milions i Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües, una subministradora d'aigües a la zona de Girona, amb 6,3 milions. La societat Moramar, que explota un restaurant a Tarragona, figura amb un deute de 3,5 milions.

A la llista de l'any passat, la família Ballbé Anglada, lligada als negocis del sector immobiliari amb presència a Terrassa, es va situar com la deutora més gran a les arques de la Generalitat, amb 7,12 milions entre totes dues. Altres de les persones físiques que consten a la llista són Anna Maria Borrell Marín, amb 3,4 milions; o Víctor Juan Fontfreda Puig, dedicat al sector immobiliari, amb 2,3 milions.

En concret, el 31 de desembre del 2021, hi havia 51 persones deutores, amb deutes o sancions pendents de pagament per un import total de 88.504.965,21 euros. La publicació d’aquesta llista no té en compte les actuacions que hagin pogut dur a terme les persones deutores relacionades amb el pagament dels deutes i sancions, amb posterioritat al 31 de desembre, tret dels casos en què s’hagi acreditat el pagament íntegre de la totalitat de l’import que havia determinat la seva inclusió a la llista.

D’acord amb l'Ordre ECO/212/2021, d'11 de novembre, que regula els aspectes relatius a la publicació de la llista de deutors tributaris a l’ATC, la llista ha d’incloure la informació següent:

  1. Persones físiques: NIF, nom i cognoms.
  2. Persones jurídiques i altres entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària: NIF, raó o denominació social.
  3. Import conjunt dels deutes i sancions pendents de pagament el 31 de desembre del 2021.

 

La publicació anual de llistes de persones amb deutes o sancions tributaris pendents a l’ATC és una de les mesures incloses al Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2019-2022. Així, en data 31 de desembre del 2020, hi havia 17 persones deutores amb deutes que sumaven un import total de 36.740.085,65 euros i, el 31 de desembre del 2019, es van identificar 9 deutors amb deutes per import de 14.806.572,19 euros. L’objectiu de la iniciativa és promoure la consciència cívica i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals, a través de la publicitat activa de les conductes tributàries socialment més reprovables des d’un punt de vista quantitatiu.  

Amb la publicació d’aquesta llista a la seu electrònica de l’ATC es posa fi a la via administrativa. A partir d’ara, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director de l’ATC, en el termini d’un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos. Segons el que preveu la legislació vigent, els dos recursos no es poden presentar de manera simultània.