La novena llista de morosos de l’Agència Tributària inclou un total de 7.037 deutors amb Hisenda de més de 600.000 euros a tancament del 2021, cosa que suposa un 3,3% menys respecte a la passada llista publicada al desembre. La llista dels deutors es pot consultar aquí, per ordre alfabètic

Segons les dades facilitades aquest dijous per l’Agència Tributària, l’import global de deutes recollit a la nova llista arriba als 17.710 milions d’euros, un 2,9% menys, tot i que restant duplicitats –ja que hi ha imports que corresponen a deutors principals i els seus responsables solidaris–, l’import seria de 14.567 milions d’euros i, per tant, prop d’un 4,2% inferior.

Per ser seleccionades, els deutes que figuren a la llista han de complir les condicions de trobar-se per sobre dels 600.000 euros, no haver sigut pagades transcorregut el termini original d’ingrés en període voluntari, que estiguin pendents de pagament a 31 de desembre del 2021 i que no estiguin ajornades o suspeses per qualsevol motiu legalment previst.

S’habilita, no obstant, la possibilitat de ser exclòs de la publicació si prèviament s’efectua el pagament íntegre dels deutes i sancions tributàries que haguessin determinat la inclusió a la llista.

La majoria són empreses i processos en concurs

Del total de 7.037 deutors que figuren a l’última llista, 1.387 són persones físiques per import de 2.125 milions d’euros (a la llista anterior eren 1.367 per import de 2.081 milions d’euros) i 5.650 són persones jurídiques per import de 15.585 milions (davant els 5.910 de l’any anterior i 16.150 milions).

De l’import total, 6.787 milions d’euros (el 38%) es correspon amb deute de deutors en procés concursal (2.067 deutors, el 29% del total) i, per tant, és deute afectat per un procés en què les possibilitats de cobrament efectiu dels deutes es troben limitats mentre duri el mateix procés concursal. A la llista anterior, aquesta xifra era d’una mica més de 7.200 milions d’euros (el 40%), amb 2.176 deutors (el 30% del total).

Deutors principals sobre els quals s’ha derivat responsabilitat

Del total de deutors de la llista, en relació amb 3.566 deutors principals s’han portat a terme derivacions de responsabilitat subsidiària o solidària a tercers diferents del deutor principal per un import de més de 6.506 milions (equivalent al 37% de l’import total de deute inclòs a la llista).

Segons explica l’Agència Tributària, aquestes xifres de derivacions no coincideixen amb els imports derivats que figuren a la llista, ja que en aquest apartat també s’inclouen les derivacions a responsables subsidiaris (per tant, no inclosos a la llista), així com derivacions que per import no entren en el llindar de la llista.

580 deutors surten de la llista i 340 n’entren

Un total de 580 deutors no figuren ja a la llista de deutors després d’haver aparegut a la publicada el desembre del 2021, per això abandonen la llista per un import de 1.164 milions d’euros.

La sortida de la llista es pot deure, tant a la cancel·lació total o parcial dels deutes objecte de publicació, com a l’obtenció d’un ajornament o suspensió del deute abans de la data de presa de dades (31 de desembre del 2021).

Per contra, un total de 340 deutors figuren a la llista de deutors a publicar el desembre del 2022 i no apareixien a la llista publicada el juny del 2021, per això entren a la llista per un import de deute de 636 milions d’euros.

Ingressos que han permès a deutors no aparèixer a la nova llista

En els mesos transcorreguts del 2022, un total de 3.077 deutors que tenien deutes pendents a 31 agost de 2021 i per les quals van ser publicats a la llista el 30 de desembre passat han fet ingressos d’aquests deutes per import de 638 milions.

D’altra banda, s’han portat a terme ingressos per import de 81,8 milions corresponents a deutors que han evitat aparèixer a la novena llistat que es publica el juny del 2022.

Segons especifica l’Agència Tributària, aquests deutors havien de ser seleccionats per a la seva publicació, però en les setmanes prèvies a la data de referència de la llista, 31 de desembre de 2021, van ingressar prou quantitats per no aparèixer a la llista.

També pot ser que es donés el cas que deutors, efectivament seleccionats, que es van acollir a la possibilitat oferta pel 95.4 bis de la llei general tributària per evitar sortir publicats, efectuessin l’ingrés íntegre, complet, dels deutes pels quals es publicarien.