Quiosc Regió7

Regió7

LLETRES DE CANVI

La nova contractació fixa discontÍnua

La desaparició del contracte temporal d’obra i servei i la nova regulació del contracte fix discontinu, fruit de la darrera reforma laboral del RDL/32/2021, està canviant a millor l’estructura de la contractació del mercat laboral.

CCOO sempre hem defensat la causalitat en les formes de contractació tant en les bonificacions per ajudar la contractació de col·lectius amb més dificultats o especificitats com que en la contractació temporal les seves causes justificatives responguessin a realitats objectives i no a arbitrarietats o simplement sense cap justificació-contractació acausal.

El conjunt d’activitats que podem qualifi car de fixes discontínues és molt més ampli del que correspon a la imatge de l’activitat turística de dos o tres mesos a l’estiu a la costa peninsular o a les illes.

Les activitats pròpiament turístiques són molt àmplies i els territoris tradicionalment turístics tenen activitat en tots els sectors durant la temporada.

Hi ha temporades turístiques de tota mena tant a l’estiu com a l’hivern, a la muntanya, culturals, esportives, de fires i convencions, etc.

Les activitats relacionades amb la formació reglada des de la preescolar fins a la universitària –neteja, activitats extraescolars , menjadors, etc. – també tenen aquesta característica. Activitats que d’entrada passen desapercebudes com els manteniments industrials cíclics o la mateixa producció ordinària com per exemple a Artés la fàbrica d’esquís i planxes de snowboard, amb bona part de la producció i contractació laboral lligada a temporada. També hi ha temporades esportives com les lligues i culturals com les programacions d’arts escèniques que no ocupen tot l’any natural.

En totes aquestes situacions s’utilitzava majoritàriament fins ara el contracte d’obra i servei. A més, qualsevol temporalitat, real o no, es canalitzava per aquest tipus de contracte, i la majoria de contractes que haurien de ser indefinits també es feien així.

La bossa de contractació fraudulenta fa molts anys que es mantenia en unes dimensions molt grans i només es presentaven demandes d’acomiadament quan es rescindien contractes amb temporalitats encadenades durant molt de temps. La immensa majoria d’aquestes demandes es guanyaven o s’arribava a un acord pel camí.

Els contractes fixos discontinus pràcticament no es reflectien en les estadístiques de generals de contractació. Estaven acumulats amb els indefinits a jornada completa o parcial i cal anar a estadístiques més detallades per quantificar-los. Durant l’any 2021 eren més o menys un 10% de la contractació global indefinida.

Les dades de seguiment des de l’entrada en vigor del RDL/32/2021 són espectaculars, es passa del 10% d’indefinits el desembre del 2021 al 35% el més d’abril del 2022

El contracte fix discontinu actual, junt amb la desaparició del d’obra o serveis, comporta un canvi quantitatiu importantíssim i qualitativament rellevant, ja que així sí que es poden canalitzar correctament totes aquelles situacions cícliques, intermitents, intermitents amb freqüències diverses i canviants sense rescindir la relació laboral.

Fins ara, la incertesa i arbitrarietat ha estat la norma en la continuïtat en la contractació de feines que són realment fixes encara que discontínues. Era realment penós el redactat de l’article 16.1 de l’ET fins a la reforma, que definia el contracte fix discontinu com aquell que «es concertarà per a la realització de treballs que tinguin el caràcter de fix discontinu»!!!

Lluny de tautologies, el nou redactat diu «… es concertarà per a la realització de feines de naturalesa estacional… de temporada, o per a aquells que encara que no tinguin l’esmentada naturalesa, però sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, ja siguin determinats o indeterminats».

A més, es preveu com ha de ser l’(amplíssima) utilització d’aquest contracte per la contractació en el marc de subcontractació o gestió indirecta mercantils o administrativa.

La reforma d’aquest contracte millora la situació d’aquest col·lectiu que es complementa en les previsions de remissió a la negociació col·lectiva de la borsa sectorial per afavorir la seva contractació i formació, el cens anual, els períodes mínims de crida anual, les compensacions per final de crida, la preferència a ocupar llocs fixos continus, la contractació a temps parcial si la preveu el conveni la millora del sistema general de crida.

Aquestes millores se sumen al còmput d’antiguitat segons la durada de la relació laboral i no només en l’acumulat dels períodes d’activitat tant en efectes retributius com altres de vinculats a aquella, el dret a ser informats de vacants fixes contínues i ser col·lectiu preferent per a accions formatives.

Compartir l'article

stats