L’evolució del PIB català el segon trimestre del 2022 mostra un creixement interanual del 4,8%, segons l’estimació avançada de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). És la comparativa respecte al mateix període del 2021. Així doncs, segons un comunicat del Govern, la taxa interanual se situa un punt i cinc dècimes per sota de la variació de l’economia espanyola i vuit dècimes per sobre de la UE-27 en el mateix període. Tot i així, representa una davallada de l'1'9 respecte de la taxa interanual del trimestre anterior (6,7%). En termes intertrimestrals, comparant-ho amb el primer trimestre del 2022, la taxa de variació a Catalunya és d’un 1,5%, quatre dècimes superior a l’espanyola (1,1%) i nou dècimes superior a la UE-27 (0,6%).

Segons les estimacions de l’avanç del PIB en volum del segon trimestre del 2022, només mancaria un 1,1% per recuperar el nivell del PIB anterior a la pandèmia. Així doncs, l’avanç del PIB del segon trimestre del 2022 representa el 98,9% respecte del nivell en volum del PIB del quart trimestre del 2019, trimestre anterior a l’inici de la pandèmia de la covid-19.

La variació interanual del PIB durant el segon trimestre de l’any, que és de 4,8%, representa una davallada d‘un punt i nou dècimes respecte de la del trimestre anterior (6,7%) i està influenciada pel fort creixement experimentat en el segon trimestre de l’any anterior (18,7%).

Després de la crisi provocada per la pandèmia i la posterior recuperació del 2021, el segon trimestre reflecteix un creixement notable de l’economia catalana, però amb un comportament desigual per branques d’activitat.

Serveis a l'alça i indústria a la baixa

Els serveis mantenen un elevat ritme d’activitat (7,0%) i l’activitat de la construcció creix lleugerament (0,5%). En canvi, l’agricultura i la indústria mostren taxes de creixement negatives de l’1,6% i de l’1,5%, respectivament. Aquestes davallades són fruit d’un deteriorament del context internacional i dels efectes de l’increment generalitzat de costos.

Per sectors, la indústria, amb una taxa interanual del -1,5%, mostra una evolució negativa que reflecteix les dificultats econòmiques de diverses branques manufactureres. Malgrat que les vendes mantenen un bon ritme de creixement a preus corrents, cal tenir en compte l’increment del cost de les primeres matèries i subministraments i l’augment de preus, que tenen com a conseqüència que els resultats en volum del valor afegit industrial passin a ser negatius.

Per branques d’activitat destaca la millora de la indústria química, farmacèutica i de fabricació de maquinària. La indústria de l’automoció redueix l’activitat aquest trimestre, tot i que millora respecte del trimestre anterior. Les branques de producció d’energia elèctrica i refinació de petroli milloren significativament a preus corrents, però pràcticament tot l’efecte és derivat de l’alça de preus.

L’evolució dels serveis mostra una taxa de variació d’un 7,0%, dos punts i tres dècimes inferior a la del primer trimestre del 2022 (9,3%). En relació amb les activitats que s’inclouen en aquest sector, destaca l’elevat creixement en les activitats més beneficiades per la recuperació turística (transport aeri, hoteleria i restauració) i, també, les relacionades amb l’emmagatzematge i activitats afins al transport i el comerç a l’engròs. Finalment, també s’enregistra una activitat significativa en els serveis prestats per les administracions públiques.

Pel que fa al sector de la construcció, aquest assoleix una taxa de variació del 0,5% respecte del mateix període de l’any anterior, que suposa un descens de gairebé tres punts en relació amb el del trimestre anterior (3,1%). Finalment, l’agricultura, amb una variació interanual del -1,6%, se situa un punt i una dècima per sota del primer trimestre (-0,5%).

Baixa la taxa d'atur però la inflació es manté pels núvols

La taxa d’atur baixa fins al 9,3% el segon trimestre, el valor més baix des de l’any 2008. Però la inflació se situa en el 9,7% interanual el juny, per l’encariment energètic, la persistència dels colls d’ampolla i les tensions geopolítiques.

Els preus de l’energia i de les matèries primeres expliquen gran part de l’alça en la inflació a Catalunya, tot i que s’observa un contagi gradual cap a la resta de productes. Així, la inflació subjacent del juny arriba al 5,2 % interanual, amb un increment de preus important en el grup de l’alimentació elaborada. El grup més inflacionista és el del transport (19,3 % interanual).