El Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC) ha reclamat al Govern que iniciï dins l'exercici del 2023 la revisió i actualització de la Cartera de Serveis Socials, vigent des del 2010. L'objectiu ha de ser ajustar la xarxa d'atenció pública a les necessitats socials actuals de la ciutadania. Per fer-ho, proposar afegir una disposició a la llei de mesures fiscals, financeres i administratives que reculli el compromís de fer aquesta revisió l'any que ve, atès que el text ja modifica algun punt de la cartera. D'altra banda, proposa modificar la Llei de l'Institut Català de Finances per introduir la possibilitat de finançar habitatge de protecció oficial o cooperatiu en règim de cessió d'ús que tingui la condició de sense ànim de lucre. La llei actual determina que no es pot finançar el sector de la promoció immobiliària.

D'altra banda, recomana incloure una bonificació del 95% en al quota tributària de l'impost sobre les transmissions patrimonials i actes jurídics documentals en les escriptures públiques relacionades amb la promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús.

També es mostra en contra d'un seguit de modificacions en diversos tributs, com l'increment de la deducció en el tram autonòmic de l’IRPF, que la base sobre la que s’apliqui la reducció de les finques rústiques comprengui tant el valor del terreny com de les construccions ubicades en la finca forestal, l’augment del límit màxim de reducció de la deducció en les donacions de diners a favor de descendents per constituir o adquirir un negoci professional o empresa o per adquirir participacions.

Una altra recomanació és que les deduccions en concepte d’inversió per un àngel inversor per l’adquisició d’accions o participacions socials d’entitats noves o de creació recent s’ampliï a les societats cooperatives.

També aposta perquè en el tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble es considerin persones amb discapacitat les que tinguin la consideració legal de persona amb discapacitat en grau igual o superior al 33%, tal com preveu el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

En l'àmbit educatiu, creu que s'hauria de garantir la participació ciutadana en els currículums dels ensenyaments, aprovant-se per decret de Govern i no per ordre del conseller.

Igualment planteja que s’haurien de definir els paràmetres i l’abast de Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal per poder destinar una dotació pressupostària acurada. Afegeix però que tenint en compte les competències i el finançament de la Generalitat la generalització d’una Renda Bàsica Universal no és possible.

Demana restringir els canvis

En el dictamen, el CTESC recomana que les lleis de mesures complementàries dels pressupostos es restringeixin a regular les qüestions directament relacionades amb les modificacions normatives derivades de la Llei de pressupostos. En aquest sentit, afegeix que les modificacions legislatives que no tenen relació directa amb l'àmbit pressupostari s'haurien de recollir en altres normes legals, permetent així el debat parlamentari.