Quiosc Regió7

Regió7

AMB LES GARROFES

El clúster dels residus

Feia temps que es treballava en l’articulació d’un nou clúster industrial vinculat al món dels residus. El procés de creació d’un clúster no és bufar i fer ampolles. Tenim un país amb un empresariat tan dinàmic com individualista. El més comú és la participació d’aquest empresariat en agrupacions patronals centrades en temes de pressió fiscal i massa salarial o bé de defensa gremial davant de les administracions. El que no és gens comú és d’associar-se més enllà d’aquests objectius en una visió col·laborativa per millorar l’eficiència de la seva empresa. I menys comú és fer-ho, no per segments tradicionals del producte o servei que hom elabora, sinó en base allò que uneix empreses de sectors diferents: un bé per a l’usuari o una temàtica transversal. Els residus són una realitat quotidiana de tots els individus, famílies, empreses, serveis públics. I el seu trajecte: com es generen, com es recullen, com es minimitzen, com s’aprofiten.

Per això, des de l’empresariat dispers en sectors no sempre es té la visió estratègica de la necessitat de la col·laboració, enfrontat a les urgències diàries del cost del treball o l’energia i la competència en el mercat o en els concursos públics d’adjudicació. Per tant, en molts casos, cal un agent catalitzador extern que promogui entre els empresaris els interrogants incentivadors suficients, que recerqui quines empreses tenen interioritzada una més gran sensibilitat pel canvi i la cooperació, quina és la geografia del conjunt de sectors que podrien estar implicats en el repte i en la cadena de valor del servei o el producte del que es tracta.

A partir de la definició d’un repte social cal la detecció de les empreses que el poden abordar, dissenyar un pla d’acció, configurar un equip tècnic, consensuar un primer lideratge empresarial. En el cas que ens ocupa avui, l’agència de la Generalitat Acció, un cop més, hi ha posat la seva expertesa en haver generat abans desenes de clústers a Catalunya; i aquest cop ho ha fet sota l’impuls d’una altra agència pública, l’Agència de Residus de Catalunya. Un cop acabat el procés constituent que ha anat agrupant les empreses s’acaba formant una junta directiva i la incorporació d’un clúster mànager.

I així ha nascut aquesta setmana el clúster residus, que va molt més enllà del que pot semblar a simple vista: aigua i reutilització, ecodisseny, nous materials, energia, reparació i remanufactura. Les empreses concernides es poden classificar per la posició: recollida i transport, gestió integral, valorització material, maquinària; en funció de l’origen dels residus, municipals o industrials; i en funció de la tipologia de residu. Ens trobem amb operadors de residus: recollida, selecció, tractament, valorització o disposició de residus. Amb empreses fabricants de maquinaria per a la recollida, selecció, tractament, valorització o disposició de residus. Amb constructors de les infraestructures i les instal·lacions oportunes. Amb consultories i enginyeries especialitzades. Amb laboratoris de control i anàlisi de residus.

El sector dels residus està format a Catalunya per 693 empreses que facturen 10.000 milions d’euros i reuneixen uns 41.000 treballadors. La majoria d’aquestes empreses, un 86%, són operadors de residus. 9 empreses amb facturació en residus a Catalunya superior als 100 milions d’euros facturen el 60% de la facturació agregada del sector. És un sector format majoritàriament per empreses familiars, amb algunes excepcions, d’arreu del territori. Hi ha una escassa internacionalització i una escassa presència de grans empreses internacionals que hagin entrat en el mercat local. Existeix una certa especialització d’empreses per tipologia de client i per tipologia de residus. Algunes donen un servei integral i poques són de béns d’equip, tecnològiques i internacionalitzades. En canvi, els reguladors són exigents i els clients sofisticats, ja que demanden solucions innovadores en un marc europeu.

En l’acte de la constitució del clúster hi foren la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya, Teresa Jordà, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos, el director d’Estratègia Empresarial d’Acció, Joan Martí Estévez, i membres de la junta del clúster. En un sector que contribueix a l’economia circular a partir de la col·laboració entre diversos actors econòmics i socials, a part dels estrictament empresarials: col·legis professionals, centres de recerca i tecnològics i universitats. I finalment la valentia d’utilitzar la compra pública com a tractora d’innovació superant les traves que sota la capa del lliure mercat acaben afavorint empreses poc innovadores o vinculades a grups que són més financers que industrials.

Compartir l'article

stats