Quines empreses hi podran participar?

Podran presentar-se a aquest programa pilot només empreses del sector privat que siguin pimes i que operin en el sector industrial. El Govern entén com a pime una companyia que no tingui més de 250 treballadors i el volum de negoci del qual no superi anualment els 50 milions d’euros, segons estipula la normativa europea. Un altre requisit és que la companyia ha de tenir una antiguitat mínima de tres anys per poder participar i estar al corrent de pagaments amb el fisc.

Quant de temps deixaran de treballar els empleats?

L’ordre publicada pel Ministeri d’Indústria estableix que les empreses participants hauran de reduir un mínim del 10% la jornada laboral als seus treballadors. L’esmentada reducció haurà de ser setmanal, és a dir, no val continuar treballant igual i augmentar els dies lliures a final d’any, per exemple. És a dir, si un treballador té una jornada setmanal de 40 hores (la més comuna), passarà a treballar, com a mínim, 34 hores. La durada de l’esmentada reducció de jornada serà de, com a mínim, de dos anys, a comptar des del moment en què l’empresa rebi l’ajuda pública.

Quants dies lliures té un treballador a la setmana?

El programa definit pel Ministeri d’Indústria no concreta si la reducció ha d’estar concentrada en un sol dia a la setmana o a treballar una mica menys cada dia. Aquí cada empresa, d’acord amb la representació legal dels treballadors, haurà d’establir el seu propi model. 

Podrà l’empresa pagar menys als seus treballadors?

No, les bases del pilot estableixen que queda terminantment prohibit disminuir el temps de treball a canvi d’una disminució del sou. «La jornada laboral ordinària realitzada en els termes precedents, en cap cas afectarà les retribucions salarials que legalment o convencionalment corresponguessin al 100% de la jornada laboral», segons recull el BOE.

Els empleats treballaran menys hores, però cobraran el mateix sou. Aquest programa es diferencia d’altres iniciatives del sector privat, on hi ha hagut corporacions que han plantejat reduccions de jornada i també de sou, tot i que no proporcionals. És el cas, per exemple, de Desigual i Telefónica.  

En una mateixa empresa, hi participaran tots els treballadors?

No, les empreses que es presentin i compleixin els requisits podran decidir no implementar la reducció de jornada a tota la seva plantilla. Ja sigui perquè consideren que en determinats llocs no és possible o perquè la direcció detecta que hi ha treballadors en concret que no s’adaptaran al nou model, entre altres motius. La direcció haurà de pactar obligatòriament amb el comitè d’empresa la posada en marxa del pilot. I un altre requisit indispensable és que els participants han de tenir contracte indefinit a temps complet.

No obstant, hi ha un mínim de persones que tant sí com no hauran de participar del pilot si l’empresa vol rebre ajudes públiques. En companyies amb 20 empleats o menys, mínim un 30% de la plantilla. I en companyies d’entre 21 i 249 empleats en plantilla, almenys un 25%. Malgrat que només poden participar treballadors amb contracte indefinit i a temps complet, per al càlcul dels mínims computaran tots els treballadors, tinguin el contracte que tinguin.

El Ministeri d’Indústria, no obstant, sí que obliga que participin del pilot un percentatge mínim de dones, tantes com percentualment hi ha dins de l’empresa. És a dir, en una empresa de 100 treballadors on treballen 50 homes i 50 dones però en el pilot només hi participen 10 persones, com a mínim cinc hauran de ser dones. 

Quines ajudes rebran les empreses participants?

El Ministeri d’Indústria donarà un màxim de 200.000 euros a cadascuna de les empresa participants, fins a esgotar el pressupost de 10 milions d’euros habilitat per a aquest programa pilot. Les companyies presentaran una llista amb despeses finançables amb aquests fins a 200.000 euros, com, per exemple, la part proporcional del salari que l’empleat continua percebent però que deixa de treballar. És a dir, si l’empresa redueix quatre hores a la setmana, pot demanar els diners equivalents al cost salarial d’aquelles quatre hores per empleat. En despeses salarials no podrà finançar més de 150.000 euros a càrrec d’ajudes.

La companyia també està obligada a contractar els serveis d’assessoria d’una consultora que l’ajudi a millorar la seva productivitat i organitzar millor els temps de treball, per fer sostenible empresarialment aquesta reducció de jornada. El cost també podrà carregar-lo a compte de l’Estat, fins a esgotar aquesta ajuda total de 200.000 euros. 

Com decidirà el Govern a qui dona les ajudes?

Les empreses interessades hauran de presentar la seva candidatura davant la Fundació EOI, dependent del Ministeri d’Indústria. Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió i l’atorgament de la subvenció es resoldrà en concurrència competitiva, és a dir, es prioritzaran aquelles empreses que tinguin millors puntuacions i es repartiran ajudes fins a esgotar el pressupost, tenint més possibilitats de quedar-se fora aquelles que pitjor puntuació registrin.

Industria avaluarà les candidatures en funció de la viabilitat econòmica de l’empresa, de la viabilitat econòmica de la reducció de jornada plantejada, de quant es redueixi la jornada, de l’augment de productivitat que puguin acreditar i del detall i desglossament de com implementaran el programa pilot, entre d’altres.

Com mesura l’empresa l’evolució de la productivitat?

El Ministeri d’Indústria obliga les empreses participants a mesurar l’evolució de la productivitat, però no els concreta com. Aquí cada corporació disposarà del seu propi model i establirà els seus propis indicadors per anar avaluant-los periòdicament. Amb l’objectiu de marcar-se uns resultats i aspirar a complir-los.

Quan es podran presentar les sol·licituds?

La data de la convocatòria d’ajudes encara no està definida, i el Ministeri d’Indústria s’ha limitat a publicar-ne les bases al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).