Estar en aquesta situació és més freqüent del que pensem. Moltes persones estan en aquesta situació perquè o bé han canviat de feina o bé són pluriocupats, combinen dues feines a jornada parcial. Hisenda també considera que les persones que han cobrat l'atur o han passat per un ERTE tenen pagadors.

Els declarants que estan exempts de pagar són els que han rebut menys de 22.000 euros en l'exercici econòmic, però aquest límit baixa fins als 15.000 euros quan s'han tingut dos o més pagadors, sempre i quan hagin cobrat més de 1.500 euros per part del segon o diversos pagadors.

Així doncs, moltes vegades quan fem la declaració tenint dos pagadors ens surt a tornar i es tracta d'un procés habitual perquè les empreses fan les retencions com si fossin les úniques que practiquen aquestes retencions al treballador. Això també passa quan cobrem del SEPE que, en nombrosos casos, es practiquen retencions quan es paga a les persones beneficiàries de les prestacions per desocupació.

Novetats de la campanya 2023

Aquest any, com a principals novetats, hi ha la que afecta el col·lectiu dels autònoms i que fa referència al nou sistema de cotitzacions a la Seguretat Social. A partir d'aquest any, la quota dels autònoms es calcula partint dels ingressos reals i no pas de la base que la persona decideixi.

En concret, per poder calcular aquesta quota cal partir dels rendiments nets, que són els ingressos menys les despeses deduïbles, i després aplicar-hi una deducció per despeses genèriques del 7%.

Una altra novetat important és que les persones que es trobin en situació de pluriactivitat estaran exemptes de presentar la declaració de la renda si tenen unes rendes de treball superiors als 15.000 euros. En els anys anteriors, el límit era de 14.000 euros.

El Govern va aprovar un nou impost que s'aplicarà per a aquells que tinguin un patrimoni net superior als tres milions d'euros, cosa que es coneix com a 'impost a les grans fortunes'. El ministeri d'Hisenda pretén recaptar, gràcies a aquest nou impost, 1.500 milions d'euros anuals durant el 2023 i el 2024, encara que es podria incorporar de manera definitiva al nostre sistema fiscal.