Ha començat la campanya per presentar la declaració de la renda 2022 i s’acumulen els dubtes entre molts contribuents. Un té a veure amb les persones que van adquirir un vehicle nou en l’exercici fiscal passat i com afecta això la seva declaració davant l’Agència Tributària.

La realitat és que els compradors de vehicles nous ja abonen els impostos obligatoris en el moment de l’adquisició, de manera que no cal incloure la transacció a la llista d’operacions de la declaració. Però convé saber que sí que és possible incloure-ho com a despesa susceptible de deduccions.

Així ho especifica el Reial Automòbil Club d’Espanya (RACE), que detalla dos possibles escenaris. Un és el de les persones físiques. En aquest cas, els treballadors per compte aliè no ho podran desgravar tret que es tracti d’alguna d’aquestes excepcions: 

Minusvalidesa. Les persones amb una minusvalidesa d’almenys el 33%, tant si són els conductors com familiars directes a càrrec (amb la matrícula al seu nom), es poden deduir fins al 4% de l’IVA (si no tenen cap altra exempció en almenys els quatre anys precedents). No s’ha de pagar l’impost de matriculació. També és possible demanar l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Família nombrosa. És possible deduir fins a un 50% en l’impost de matriculació en el cas de famílies nombroses en les quals el cotxe estigui a nom dels pares (també si no tenen cap altra exempció en almenys els quatre anys precedents). L’IVA no té reducció. 

Quant als autònoms, es descriuen dues situacions: la dels professionals del transport i la de la resta de sectors:

Professionals del transport. Tant transportistes com taxistes o conductors de VTC han d’acreditar que el cotxe està a nom de l’autònom per poder desgravar fins al 100% de l’IVA si el cotxe és una eina. Les despeses derivades del carburant també es poden deduir en la seva totalitat.

Resta d’autònoms. Els que recorren al cotxe per treballar es poden deduir fins al 50% de les quotes d’amortització, interessos i IVA, el mateix percentatge de les despeses derivades del carburant.

Cotxes d’empresa

En aquells casos en els quals s’utilitza un cotxe d’empresa: 

Si s’utilitza només per treballar, sense donar-li un ús privat. L’empresa pot desgravar un percentatge anual del cost d’adquisició del vehicle, incloses les despeses i els tributs que gravin l’operació.

Si s’utilitza un vehicle a nom de l’empresa, però també se li dona un ús particular. Cal incloure’l en la declaració de la renda com a retribució en espècie, de manera que el que es tributi serà el 20% anual sobre el valor de mercat, incloses les despeses i els tributs inherents a l’adquisició, que correspondria al vehicle si fos nou. S’aplicarà una reducció a aquest valor de mercat en funció de l’eficiència energètica i el preu del cotxe:

Deducció del 15%. Vehicles que no superin els 120 g/km en emissions de CO2 i amb un preu que no sigui superior a 25.000 euros.

Deducció del 20%. Vehicles híbrids o de combustió interna d’autogas, GLP i gas natural de fins a 35.000 euros.

Deducció del 30%. Vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicles elèctrics d’autonomia estesa (E-REV) i vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 15 km i un preu no superior a 40.000 euros.