La Formació Professional (FP) Dual s’ha erigit en els últims anys com una de les millors vies per una inserció ràpida i efectiva al mercat laboral. En essència, el que proposa l’FP Dual és una modalitat de formació que es realitza en règim d’alternança entre el centre educatiu i una empresa. D’aquesta manera, l’estudiant rep una formació teòrica al centre educatiu que pot posar en pràctica immediatament en un entorn real de feina. Per a les empreses, és una oportunitat per trobar perfils adequats per a les seves activitats i necessitats, ja que la formació s’ajusta a les seves demandes. Per suposat, les pràctiques són remunerades i, en un 70% dels casos, els titulats troba feina ràpidament en el seu sector. Segons les dades del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, un de cada tres graduats d’aquest tipus de formació té un contracte indefinit i tres de cada quatre a temps complet.

Característiques principals

Segons les disposicions actuals, l’FP Dual està destinada a persones d’entre 16 i 25 anys -tot i que no hi ha límit en el cas de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social-. Un cop accedeix a una titulació d’FP Dual, l’estudiant rebrà formació teòrica al centre escollit i després farà pràctiques remunerades a les instal·lacions de l’empresa. Aquesta remuneració la marcarà el conveni col·lectiu, tot i que mai podrà ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de feina que faci cada dia.

Aquest horari, compatible sempre amb el dedicat a la formació teòrica i la resta d’activitats formatives, no podrà ser superior al 75% durant el primer any, o al 85% durant el segon i el tercer, de la jornada màxima prevista per la resta de treballadors prevista al seu conveni o per la llei.

Durant la seva estada de pràctiques, l’estudiant està protegit per totes les contingències i situacions vulnerables que se’n poguessin donar, inclòs l’atur.

L’FP Dual a la Catalunya Central

A les comarques de la Catalunya Central, segons les dades del Departament d’Educació de la Generalitat, hi ha un total de 28 centres que ofereixen alguna titulació amb la modalitat de formació dual, entre els quals destaquen l’Institut Mig-Món de Súria i l’Institut Llobregat de Sallent, que tenen entre les seves propostes cicles formatius especialitzats en mineria juntament amb ICL Iberia per formar futurs professionals en aquest camp. Segons l’empresa, de la primera promoció, la 2015-2016, el 70% dels estudiants van aconseguir feina o a la mateixa companyia o en d’altres.

L'FP Dual en xifres

 • 153 Títols de FP Dual disponibles a Catalunya.
 • 336 centres arreu de Catalunya ofereixen titulacions amb modalitat dual.
 • 8190 Convenis signats amb empreses per fer possible l’FP Dual.
 • 11288 alumnes matriculats pel curs 2021-2022.
 • 70% taxa d’ocupació dels titulats en grau superior en modalitat dual.
 • 10% la inserció laboral dels titulats en modalitat dual es un 10% més alta respecte a l’FP tradicional.
 • 43% taxa d’ocupació d’un grau mig dual.
 • 28 centres a la catalunya central ofereixen titulacions amb modalitat dual.
 • 50,3% Empreses que consideren que l’FP Dual s’adapta millor a les seves necessitats.
 • 2.000.000 de llocs de feina destinats a titulats d’FP i FPDual que es crearan fins al 2030.
 • 140.000 perfils tècnics sense cobrir a Espanya el segón semestre de 2022.
 • 30,1% taxa d’atur juvenil.
 • 50% de les ofertes de feina buscaran titulats en fp i FP Dual al 2025.