L'Imserso dona 525 euros per pagar l'habitatge a aquests jubilats

Es tracta d'una prestació anual que es liquida en un sol pagament

Cartell d'un habitatge de lloguer.

Cartell d'un habitatge de lloguer. / UGT - Arxiu

Pedro Sanjuán

El complement per a jubilats que reuneixin uns certs requisits es pot sol·licitar als Serveis Socials de la comunitat autònoma on es resideixi, Diputacions Forals del País Basc i Navarra o en les Direccions Territorials de l'Imserso de Ceuta i Melilla. Potser la forma més senzilla de fer-ho sigui a través de la Seu Electrònica de l'Imserso.

El compromís de la Seguretat Social és el de resoldre la sol·licitud en un termini màxim de tres mesos.

Segons l'Imserso, poden beneficiar-se d'aquesta paga totes aquelles persones que cobrin una pensió de jubilació no contributiva -les que es perceben quan no s'ha cotitzat prou per a accedir a una pensió contributiva- i que visquin de lloguer. Aquesta es rep en un únic pagament anual i ascendeix a 525 euros.

Aquest tipus de pensions de jubilació no contributives que poden aspirar a aquesta ajuda són les més baixes de tot el sistema de pensions i oscil·len entre els 121,15 euros mensuals i els 484,61 euros al mes, estant contemplades en el Reial decret 1191/2012, de 3 d'agost.

Per poder beneficiar-se d'ella s'han de complir uns requisits i presentar una sol·licitud.

Segons l'Imserso, els requisits que cal reunir per cobrar els 525 euros de complement per viure de lloguer són:

  • Tenir reconeguda una pensió de jubilació o invalidesa de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva
  • No posseir habitatge en propietat
  • Ser titular del contracte d'arrendament
  • No tenir amb l'arrendador de l'habitatge llogat relació conjugal o de parentiu fins a tercer grau, ni constituir amb aquell una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal
  • Tenir fixada la seva residència habitual en un habitatge llogat
  • Si en el mateix habitatge llogat conviuen dues o més persones amb una pensió no contributiva només tindrà dret al complement el titular del contracte d'arrendament o, sent varis, el primer d'ells