El 8,7% dels estudiants espanyols de la primera etapa d’educació secundària i el 7,9% de la segona etapa van repetir curs el 2019, quan les mitjanes dels 32 països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) eren de l’1,9 i del 3%, respectivament, dades que converteixen Espanya en el país amb més nombre de repetidors en aquesta fase educativa.

En la primera etapa de la secundària cap altre país té tants repetidors com Espanya, i els que més s’hi acosten estan a molta distància: Bèlgica, amb un 5,8% i Portugal, amb un 5,6%. En la segona etapa, Espanya se situa en segona posició per darrere de la República Txeca (8,2 ) i de nou per davant de Bèlgica (7,7%) i Portugal (7,2%).

A més, el percentatge de joves d’entre 18 i 24 anys que ni estudien, ni treballen, ni estan en formació era a Espanya el 2019 netament superior a la mitjana de l’OCDE: 19,2% davant el 14,4%.

Informe anual

Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe anual sobre estadístiques educatives que ha publicat l'OCDE, i que posa xifres al problema del fracàs escolar i les seves conseqüències.

El problema de la repetició de curs, com passa també en altres països, afecta més els nois que les noies, ja que els primers representen el 60% dels repetidors en la primera etapa de secundària i el 56% en la segona, quan a l’OCDE són un 61% i un 57%.

A més, en termes relatius va augmentar més el primer any de la pandèmia en passar al 22% el 2020, davant el 16,1% en el conjunt de l’organització.

El fenomen d’un fracàs escolar sobredimensionat no és nou a Espanya. En el grup dels joves adults de 25 a 34 anys, un 28,3% no havien arribat ni tan sols a completar la segona etapa de secundària, pràcticament el doble de la mitjana de l’OCDE, amb el 14,8%.

Això estava per sobre de tots els seus socis europeus, per no parlar dels Estats Units (6%), el Canadà (5,3%) o Corea del Sud (2%). Dels països membres de l’OCDE, únicament Mèxic (46,1%) i Costa Rica (44,1%) se situaven per sobre.

L’atur entre els joves, molt elevat

La taxa d’atur en aquest grup de joves adults a Espanya que ja era el 2019 molt més elevat que en el conjunt de l’OCDE va pujar quatre punts percentuals més el 2020, fins al 27,6%, mentre la mitjana de l’organització es va incrementar en dos punts, al 15,1%. Els autors de l’informe constaten que les persones amb baix nivell educatiu no només pateixen taxes d’atur particularment altes, sinó que el seu nivell de remuneració és molt baix en termes relatius.

Fins al punt que a Espanya el 36% dels adults de 25 a 64 anys que no van acabar la segona etapa de la secundària el 2018 guanyaven menys de la meitat de la remuneració mitjana del país. Eren un 27% en el conjunt de l’OCDE.