Els grups parlamentaris de PSC-Units, ERC, Junts i En Comú Podem han registrat aquest dimarts a la tarda una proposició de llei com a resposta a la sentència del TSJC que imposa el 25% de castellà a l'escola. Després d'un llarg preàmbul, el text estipula que "l'ús curricular i educatiu del català i del castellà han d'estar garantits i tenir una presència adequada en els currículums i projectes educatius". A més, concreta que "l'abast d'aquesta presència s'ha de determinar exclusivament en criteris pedagògics". Aquestes dues frases formen part de l'apartat dos del document, el punt clau de la preposició de llei que a continuació reproduïm:

El punt 2 de la preposició de llei:

  • 2.1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge de! sistema educatiu i la d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut. El castellà és emprat en els termes que fixin els projectes lingüístics de cada centre, d'acord amb els criteris que s'estableixen en els següents punts.
  • 2.2. L'ensenyament i l'ús curricular i educatiu del català i del castellà han d'estar garantits i tenir una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius per tal que tot l'alumnat assoleixi el domini oral i escrit de les dues llengües oficials al final de l'educació obligatòria.
  • 2.3. La determinació de la presència de les llengües oficials en l'ensenyament ha de tenir en compte la situació sociolingüística general, la dels centres i el seu entorn, els objectius de normalització lingüística i l'evolució del procés d'aprenentatge lingüístic, oral i escrit, d'acord amb els instruments de control, avaluació I millora de les competències lingüístiques. L'abast d'aquesta presència s'ha de determinar exclusivament amb criteris pedagògics i de manera singularitzada per cada un dels centres educatius i s'ha de fer des d'un abordatge global, integrador i de transversalitat curricular que inclogui tots els espais educatius i els recursos d'aprenentatge, també els de caràcter digital.
  • 2.4. Els projectes lingüístics dels centres s'han d'ajustar al que disposa aquesta llei i a l'ordenació curricular de les diferents etapes educatives, i s'han d'elaborar d'acord amb els criteris fixats pel departament competent en matèria d'educació, que verifica que s'adeqüen a la normativa vigent.

El text sencer el pots trobar en aquest enllaç.