El Consell Lingüístic Assessor ha proposat que els alumnes hagin de superar una prova per obtenir un certificat de nivell de català (C1) al final de l'ESO i que, per tant, deixi de ser automàtic. Aquesta mesura forma part de l'informe entregat al Departament d'Educació per tal d'impulsar l'ús del català a les aules. L'informe estableix que el català ha de ser l'"eix" i la llengua "referencial i d'aprenentatge" i afegeix que els projectes lingüístics poden preveure el castellà com a llengua d'aprenentatge. Proposa també més formació per als docents i insisteix que no poden triar la llengua en què fan classe. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha explicat que estudiaran les mesures i elaboraran el decret per desplegar la LEC.

El Consell Lingüístic Assessor ha fet aquest informe a partir de l'encàrrec que la conselleria li va fer al març en constatar la davallada en l'ús del català als centres. La seva presidenta, Carme Junyent, ha celebrat en primer lloc que es reconegués aquest aspecte i ha explicat que han fet un seguit de propostes en la línia d'impulsar l'ús de la llengua a les aules.

Una d'aquestes és que al darrer curs de l'ESO, els centres educatius ofereixin la possibilitat d'obtenir, mitjançant una prova específica, un certificat oficial que acrediti la competència lingüística en català, o de l'occità en cas de l'Aran. Junyent ha considerat "una falta de respecte" que actualment es "regali" un títol als alumnes, en al·lusió a l'obtenció del nivell C1 en acabar l'ESO de manera automàtica.

El conseller ha dit que aquesta mesura s'"avaluarà", com la resta, i l'informe servirà per elaborar el decret que desplegui el títol segon de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), sobre el règim lingüístic.

El català com a eix

El document parteix de la base que l'escola catalana ha de tenir el català com a eix a partir del qual s'articuli el projecte educatiu del centre i les seves activitats. A més, els centres han de tenir un caràcter "compensatori" i s'ha de comptar amb el compromís dels docents i professionals que hi treballen.

És en aquest sentit que el document insisteix que la llengua emprada pels docents "no pot respondre a una tria personal" sinó a allò que diu el projecte lingüístic del centre. Amb l'objectiu d'impulsar el català planteja revisar la formació inicial en competència i ús de la llengua de tot el personal i demana a Educació que implementi plans per millorar aquesta competència lingüística i formació. També vol que la conselleria garanteixi la formació bàsica en el camp de la sociolingüística i en estratègies d'assertivitat lingüística a tots els docents en el termini de tres anys.

Els membres del consell defensen afavorir el reconeixement de les llengües d'origen dels alumnes i les seves competències plurilingües per facilitar l'acollida dels nouvinguts, acollida que ha de permetre l'aprenentatge del català i l'atenció personalitzada.

Marc comú sense percentatges

Pel que fa als projectes lingüístics, diu que el Departament ha de definir un marc comú de referència per a la seva creació i revisió. Afegeix que s'haurà de fer una avaluació anual del projecte i concreta que la regulació dels usos lingüístics s'ha de fer en base a dinàmiques, metodologies i processos d'aprenentatge lingüístic, sense "cenyir-se a cap percentatge prefixat extern o discrecional sense cap fonament pedagògic".

El Consell Assessor proposa també la creació d'una comissió encarregada del seguiment i l'avaluació dels projectes lingüístics dels centres, amb una memòria anual. També sobre avaluació, planteja un model intern per avaluar la competència lingüística dels alumnes per implementar durant els cursos que no es fan proves externes. En relació a això, Cambray ha anunciat que s'introduirà a 4t d'ESO l'avaluació oral en les proves de competències, amb l'objectiu d'anar incorporant-ho a la resta, després que es fessin proves pilot abans de la pandèmia.

Xarxes socials en català

Per últim, el document planteja la necessitat que el català també estigui present a les xarxes socials i per això proposa incorporar activitats fetes amb professionals d'aquest àmbit que promoguin l'ús del català. També aposta per concertar visites de referents comunicatius i influenciadors que facin servir el català o l'occità, organitzar concursos i incrementar l'oferta de material audiovisual en català. Sobre això últim, proposa crear un òrgan de coordinació entre Educació, Política Lingüística i la Corporació de Mitjans Audiovisuals per apropar els continguts de la corporació a les aules promovent l'ús del català.

Curs marcat per la pandèmia

La roda de premsa ha coincidit amb el darrer dia del curs escolar. Cambray ha destacat que aquest ha estat un curs marcat per la pandèmia i les "ingerències" dels tribunals sobre el català. Ha afirmat també que ha estat un curs de repensar el sistema, d'"estripar el sempre s'ha fet així" i ha afegit que el curs vinent arribarà amb molts canvis, motiu pel qual ha demanat "avançar junts".