La llei orgànica de règim electoral general (LOREG), que és el que s’aplica en les eleccions, estableix una sèrie de causes per eludir la responsabilitat de formar part de la mesa en les pròximes eleccions, entre les quals figuren tenir més de 65 anys o no saber llegir ni escriure, però no el motiu que probablement intentaran al·legar molts espanyols atès el moment en què es produeixen: tenir ja reservat i pagat un viatge que inclou la data de la nova convocatòria electoral, la del 23 de juliol.

Fonts jurídiques consultades per El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Regió7, assenyalen que aquest motiu quedarà en mans de la Junta Electoral Provincial, de la seva generositat i de la documentació que la persona nomenada per presidir o ser vocal d’una mesa pugui aportar per justificar la seva incompareixença per tractar-se d’un desemborsament important, fet abans de la convocatòria dels comicis, i que es perdria en no disposar d’una assegurança de viatge que el cobreixi. Si en el seu cas, exercir l’obligació ciutadana suposés una pèrdua econòmica important, es podria declarar causa vàlida per evitar formar part de la mesa.

Els ciutadans, elegits per sorteig universal entre 24 i 29 dies abans de la celebració de les eleccions, que considerin que en el seu cas incorre una «causa justificada i documentada» que els «impedeixi l’acceptació del càrrec» l’han d’al·legar en un termini de set dies des que es rep la notificació «davant la Junta Electoral de Zona», que en el cas de les eleccions generals és la Provincial. La seva decisió no pot ser recorreguda, cosa que fa imprescindible detallar la llista d’impediments o excuses que es poden presentar com a al·legacions per no formar part d’una mesa, i en el cas de viatges o compromisos familiars s’han d’examinar de manera individualitzada per determinar si serveixen o no per quedar-ne exempt.

Causes relatives a la situació personal que només necessiten ser acreditades:

La llei declara exemptes de formar part d’una mesa les persones de més de 70 anys, però deixa oberta la porta que els que ja en tinguin 65 ho sol·licitin. També és motiu tenir declarada una discapacitat o ser pensionista d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, així com estar de baixa laboral. Les embarassades de més de sis mesos o de descans maternal amb independència que es cobri o no de la Seguretat Social. Estar internat a centres penitenciaris o a hospitals psiquiàtrics, o haver format part d’una mesa electoral almenys en tres ocasions en els últims 10 anys i que hi hagi prou persones per ser substituït per algú altre també inclòs en la mateixa llista electoral, amb la qual cosa s’evita que s’al·legui en poblacions amb molt pocs habitants o envellides, on sempre són els mateixos els que ocupen la mesa. L’últim motiu és ser víctima d’un delicte pel qual s’hagi dictat una resolució judicial que impliqui una pena o mesura cautelar de prohibició d’aproximar-se a algú censat al mateix col·legi electoral.

Causes personals, les circumstàncies de les quals cal valorar en cada cas:

S’avaluarà la lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que impedeixi exercir les funcions que implica ser en una mesa electoral o que converteixi en particularment difícil o penós fer-ho. Ser pensionista per incapacitat permanent total per a una determinada professió o estar en situació de risc durant l’embaràs. Si es té prevista alguna intervenció quirúrgica o prova clínica rellevant el dia de la votació, en els immediatament anteriors o al següent, que sigui inajornable per motius de salut o d’organització dels serveis sanitaris. Si s’és monja de clausura o equivalent i això resulta incompatible amb el fet de ser en una mesa i fins i tot si es canvia la residència habitual a una altra comunitat autònoma i es pot acreditar que això impedeix desplaçar-se i formar part de la mesa.

Causes relatives a responsabilitats familiars que es justifiquen per si soles:

Les causes previstes en la llei són el període de lactància natural o artificial fins que el nadó compleixi nou mesos (cosa que s’ha d’acreditar amb el llibre de família o certificació de l’encarregat del Registre Civil), així com la cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat o de familiar fins al segon grau de consanguinitat que per raons d’edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix.

Causes familiars que s’han de valorar cas per cas:

La concurrència el dia de l’elecció d’esdeveniments familiars d’especial rellevància, que resultin inajornables o que això provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l’interessat sigui el protagonista o guardi amb aquesta persona un parentiu de fins al segon grau de consanguinitat. L’altra raó és ser mare o pare de menors de 14 anys, quan s’acrediti que ni l’altre progenitor ni cap altra persona, com un germà més gran, se’n pot ocupar durant la jornada electoral.

Causes professionals que permeten eludir la mesa electoral:

Els que durant el dia de la votació prestin serveis a les juntes electorals, als jutjats i a les administracions públiques i que precisament tinguin encomanades funcions electorals podran presentar al·legacions per evitar formar part d’una mesa si així ho acrediten els seus superiors. En la mateixa situació estan els que hagin de prestar serveis essencials de la comunitat, com metges, sanitaris, membres de protecció civil o bombers, i no puguin ser substituïts per companys. També s’hi inclouen els directors de mitjans de comunicació d’informació general i els caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral. La norma també preveu que en quedin exempts els professionals que hagin de participar en esdeveniments públics el dia de la votació, que estiguessin previstos abans de la convocatòria electoral, quan no puguin ser substituïts i si la seva absència obliga a suspendre l’esdeveniment i això provocaria perjudicis econòmics rellevants.