Si l'atzar t'ha portat a ser membre d'una mesa electoral, és probable que t'estiguis preguntant quines són les teves obligacions o si hi ha algun motiu que t'eximeix de l'acompliment del càrrec. En cas de ser elegit president, vocal o suplent i no presentar-te, t'exposaràs a una multa o una pena de presó si el motiu de la teva absència no ha estat justificat. Per evitar-ho, et llistem les causes personals que esgrimeixen, per si soles, el relleu de la tasca assignada durant les eleccions municipals.

 • Ser major de 65 i menor de 70 anys.
 • La situació declarada de discapacitat.
 • La condició declarada de pensionista d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
 • La situació d'incapacitat temporal per al treball acreditada mitjançant la corresponent baixa mèdica.
 • La gestació a partir dels sis mesos d'embaràs i el període corresponent de descans maternal sigui remunerat o no per la Seguretat Social.
 • L'internament en centres penitenciaris o en hospitals psiquiàtrics, la qual cosa s'acreditarà mitjançant certificació dels responsables dels mateixos.
 • Causes personals que poden justificar l'excusa del membre designat, atenent a les circumstàncies de cada cas que correspon valorar a la Junta Electoral de Zona.
 • Lesió, dolència o malaltia física o psíquica.
 • La condició de pensionista d'incapacitat permanent total per a una determinada professió.
 • La situació de risc durant l'embaràs durant els primers sis mesos del mateix.
 • La previsió d'intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants en el dia de la votació, en els dies immediatament anteriors, o en l'endemà a aquella, sempre que resultin inajornables.
 • La pertinença a confessions o comunitats religioses en les quals l'ideari o el règim de clausura resultin contraris o incompatibles amb la participació en una taula electoral.
 • El canvi de la residència habitual a un lloc situat en una altra Comunitat Autònoma quan, a més d'aquesta circumstància, es justifiqui la dificultat de poder formar part d'una taula electoral.
 • Responsabilitats o raons familiars que en tot cas justifiquen, per si soles, que el membre designat d'una taula electoral sigui rellevat de l'acompliment del càrrec:
 • La condició de mare, durant el període de lactància natural o artificial, fins que el bebè compleixi nou mesos. L'acreditació podrà realitzar-se mitjançant fotocòpia del llibre de família o certificació de l'encarregat del Registre Civil.
 • La cura directa i continua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
 • La cura directa i continua de familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (és a dir, inclou avis, néts i germans) que per raons d'edat, accident o malaltia, no pugui valer-se per si mateix.
 • Causes familiars que poden justificar, atenent a les circumstàncies de cada cas, l'excusa del membre designat d'una taula electoral:
 • La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resultin inajornables o en els quals l'ajornament provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l'interessat sigui el protagonista o guardi amb aquest una relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat.
 • La condició de mare o pare de menors de catorze anys, quan s'acrediti que l'altre progenitor no pot ocupar-se del menor durant la jornada electoral, mancant a més l'interessat d'ascendents o d'altres fills majors que puguin fer-ho.
 • Causes relatives a les responsabilitats professionals del membre designat de la taula electoral. Poden excusar-se de la participació en les taules electorals per raons professionals:
 • Els qui durant el dia de la votació hagin de prestar els seus serveis a les Juntes Electorals, als Jutjats i a les Administracions Públiques que tinguin encomanades funcions electorals.
 • Els qui hagin de prestar durant la jornada electoral serveis essencials de la comunitat d'importància vital, com els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, etcètera.
 • Els directors de mitjans de comunicació d'informació general i els caps dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral.
 • Els professionals que hagin de participar en esdeveniments públics a celebrar el dia de la votació, que estiguin previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral, quan l'interessat no pugui ser substituït i la no participació del mateix obligui a suspendre l'esdeveniment, produint perjudicis econòmics rellevants.

Tots aquests impediments o excuses per exercir el càrrec designat han de ser acreditats documentalment amb els requisits que es detallen en la Instrucció 6/2011 de la Junta Electoral Central.